UsII-40/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/973
UsII-40/22 od 9. ožujka 2022.
Zajednica ponuditelja - Izjava, sporazum ili ugovor (dokaz obveze subjekata da će svoje resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu) - Članak 390. ZJN 2016

Prema točki 6.2.3. DON-a Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Slijedom toga proizlazi da valjana izjava, sporazum ili ugovor kojom drugi subjekt prihvaća obvezu stavljanja na raspolaganje ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata resursa nužnih za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, mora sadržavati minimalno sljedeće elemente: naziv drugog subjekta koji stavlja na raspolaganje svoje resurse, naziv ponuditelja ili zajednice gospodarskih subjekata kojemu se resursi ustupaju, naziv predmeta ove javne nabave, odnosno puni naziv projekta koji je predmet ovog javnog nadmetanja za koji se resursi stavljaju na raspolaganje, specificirani opis resursa koji se ustupaju za izvršenje ovog ugovora (tehnički/stručni/financijski), navod o solidarnoj odgovornosti u slučaju oslanjanja na ekonomsku i financijsku sposobnost, potpis osobe/osoba ovlaštene/ih za zastupanje gospodarskog subjekta. Tumačeći navedenu odredbu DON-a, a imajući na umu članak 390. ZJN-a, i prema ocjeni Suda naručitelj nije odredio da bi dokaz stavljanja resursa raspolaganje morala biti izjava o davanju resursa na raspolaganje nego je propisao sadržaj o traženom, koji sadržaj je zadovoljen, kako je to detaljno opisano u obrazloženju osporenog rješenja. To posebice imajući na umu da se u konkretnom slučaju radi o nabavi male vrijednosti (članak 14. ZJN-a).

Poveznica na Rješenje 
Poveznica na Presudu