UsII-226/22 od 17. siječnja 2023.

KLASA: 22/675
UsII-226/22 od 17. siječnja 2023.

Ostali razlozi za isključenje – Subjekti na koje se primjenjuju – Podugovaratelj-Oslanjač- Članak 10. Pravilnika o obnovi
 
U konkretnom slučaju sporno je da li je naručitelj imao pravo razloge navedene u točki 3.3. Poziva, koji se odnose i na fakultativne razloge za isključenje gospodarskog subjekta (članak 10. stavak 2. točke 3., 7. i 8. Pravilnika), primijeniti na jednaki način na podugovaratelje i na gospodarske subjekte na koje se oslanja, iako to nije izričito propisano odredbom članka 10. stavka 4. Pravilnika.
Suprotno stajalištu tuženika, ovaj Sud nalazi da naručitelj time što je tako postupio, nije povrijedio zakon.
To što je stavkom 4. članka 10. Pravilnika propisano da se obvezni razlozi za isključenje primjenjuju na jednak način na podugovaratelje i na gospodarske subjekte na koje se ponuditelj oslanja, ne znači da je naručiteljima zabranjeno istu odredbu primijeniti i u slučaju kada su u pozivu na dostavu ponuda naveli fakultativne razloge za isključenje.
Suprotno tumačenje imalo bi za posljedicu da razlozi za isključenje određeni u pozivu na dostavu ponuda ne bi bili jednaki za ponuditelje te za podugovaratelje i gospodarske subjekte na koje se oslanjanju, a što svakako nije u skladu s osnovnim načelima javne nabave, zbog čega Sud nalazi osnovanim prigovore tužitelja s tim u vezi.
Kod toga ovaj Sud nalazi potrebnim napomenuti da na pravilnost takvog stajališta dodatno ukazuju upravo naknadne izmjene i dopune Pravilnika, koje su stupile na snagu 14. studenog 2022., pa, iako je točna konstatacija tuženika da se one u ovom postupku ne primjenjuju, naručitelj bi ih bio dužan primijeniti u novom postupku nabave, što posljedično znači da bi naručitelj u ponovnom postupku imao pravo postupiti na isti način kako je to učinio ovdje spornom točkom 3.3. Poziva.
 

Raskid ugovora – Fakultativne osnove za isključenje – Članak 6.i 10. Pravilnika o obnovi- Članak 322. ZJN 2016

Sud prihvaća ocjenu tuženika o neosnovanosti prigovora zainteresirane osobe istaknutog u žalbi u odnosu na zakonitost točke 7.6.5. Poziva, prema kojoj će naručitelj raskinuti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja ako je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka nabave zbog postojanja osnova za isključenje.
Naime, i po ocjeni ovoga Suda, činjenica što Pravilnik ne sadrži odredbe o raskidu ugovora, kao što to sadrži članak 322. ZJN-a, ne znači da naručitelj u pozivu na dostavu ponuda ne može definirati odredbe o raskidu ugovora, imajući u vidu da je u ovoj stvari mjerodavan Pravilnik koji u članku 6. stavku 4. određuje minimalni sadržaj poziva na dostavu ponuda, te pri tome ne isključuje mogućnost da naručitelj definira i druge odredbe koje nisu izričito navedene u tom članku.
Stoga, i po ocjeni ovoga Suda, u postupku nabave koji se provodi sukladno odredbama Pravilnika, kod definiranja odredbi o raskidu ugovora, naručitelj nije vezan odredbom članka 322. ZJN-a te ih može propisati i na drukčiji način, a što ukazuje na neosnovanost žalbenih navoda zainteresirane osobe s tim u vezi.
 

Fakultativni razlozi za isključenje- Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica – Članak 10. st.2.t.8. Pravilnika o obnovi

Tužitelj je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo da je zainteresirana osoba isključena u postupku nabave izvođenja radova obnove zgrade Srednje škole Viktorovac-sjeverni dio objekta, jer je u tom postupku, kao ponuditelj, pogrešno prikazao činjenice pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru ispunjenja kriterija za odabir (dostavio je potvrdu za radove koje nije izvodio, a što je ponovio prilikom poziva naručitelja na pojašnjenje), radi čega je isključen iz tog postupka nabave, o čemu je donesena odluka o odabiru od 21. lipnja 2022., protiv koje odluke isključeni ponuditelj, ovdje zainteresirana osoba, nije izjavio žalbu kojom bi osporio pravilnost takvog utvrđenja.
Dakle, ta činjenica mora biti utvrđena u konkretnom postupku, kako to navodi i tuženik u odgovoru na tužbu, što konkretno znači u postupku odabira radova obnove zgrade Srednje škole Viktorovac, u kojem je utvrđeno da je ponuditelj kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za ispunjenje kriterija za odabir, a koja činjenica nije u tom postupku s uspjehom odnosno nije uopće osporena.
Stoga, i po ocjeni ovoga Suda, tuženik nije imao ovlaštenje u ovom postupku nabave preispitivati zakonitost isključenja zainteresirane osobe utvrđenog u drugom postupku nabave koji je pravomoćno okončan, već je taj razlog za isključenje trebao prihvatiti u ovom postupku kao dokazan.
Uvažavajući navedeno, u konkretnom slučaju nisu pravno odlučne odluke Europskog suda na koje se tuženik poziva u očitovanju na tužbu, jer se ovdje ne radi o istovjetnoj situaciji (razlogu za isključenje) kakve imaju u vidu te odluke.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu