UsII-29/23 od 23. ožujka 2023.

KLASA: 22/805
UsII-29/23 od 22. ožujka 2023.
Obvezne osnove za isključenje- Porezni dug- Nedospjeli dug- Naknadno podmirenje- Provjera podataka- Predstečajna nagodba- Zabrana plaćanja- Stečajni zakon- Članak 252. ZJN 2016
 
Kako je u konkretnom slučaju u trenutku naručiteljeva dohvata potvrde Porezne uprave na dan 13. studenoga 2022., naručitelj utvrdio da tužitelj ima iskazan dug po dvije stavke i to dug na ime PDV-a u iznosu od 1.053.229,78 kn, koji nije sporan iz razloga navedenih u obrazloženju rješenja tuženika, i dug na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 307,14 kn, to ga je sukladno odredbi članka 263. stavka 2. ZJN-a, pozvao dana 15. studenoga 2022., na pojašnjenje tako iskazanoga duga. U dostavljenom pojašnjenju dana 16. i 17. studenoga 2022., tužitelj je samo generalno naveo da uslijed prisilne zabrane plaćanja, budući je nad tužiteljem otvoren predstečajni postupak, nije ovlašten podmiriti predmetne obveze. U odnosu na iskazanu obvezu koja ne podliježe izuzetku od zabrane plaćanja, kako to i pravilno tuženik u obrazloženju osporenog rješenja navodi, tužitelj se nije posebno očitovao. Navedeno tužitelj svojim tužbenim navodima ni ne dovodi u sumnju, već ističe da se u odnosu na dug s naslova nepodmirenih doprinosa za zdravstveno osiguranje nije očitovao iz razloga što je dana 15. studenoga 2022. taj dug podmiren. Naime, iz potvrde Porezne uprave kojom je raspolagao naručitelj nije bilo razvidno da bi se radilo o eventualno nedospjelom dugovanju, a tužitelj ni u žalbi nije isticao da dug s osnova doprinosa za zdravstveno osiguranje naveden u potvrdi Porezne uprave nije dospio te da bi bio naknadno plaćen, već je iznosio samo prigovore koji se tiču zabrane plaćanja upućujući na odredbe Stečajnog zakona. Gospodarski subjekt je u postupku javne nabave dužan iznijeti sve činjenice i dokaze o ispunjavanju zahtjeva i uvjeta iz DON-a jer je na gospodarskom subjektu, kojem je u interesu da njegova ponuda bude prihvaćena, teret dokaza pa kako u konkretnom slučaju iz podataka spisa predmeta proizlazi da naručitelj nije imao elemenata za vršenje daljnje provjere kod izdavanja potvrde, to je pravilno postupio kada je kao mjerodavne uzeo u obzir podatke navedene u trenutku dohvata potvrde Porezne uprave, a koji podaci nisu davali temelj za zaključak da bi se radilo o nedospjelom dugu.
Pravno shvaćanje, da je ključan trenutak dohvata potvrde Porezne uprave izraženo je već u presudama Suda poslovni broj: UsII-577/19 od 9. siječnja 2020. i UsII-376/20 od 1. prosinca 2020. Ovo naročito imajući na umu nespornu činjenicu da je u konkretnom slučaju tužitelj na traženje naručitelja u svezi pojašnjenja i to cjelokupnog predmetnog duga propustio valjano osporiti dug na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje odnosno na isti se kao takav nije niti očitovao, a što ni u žalbenom postupku nije isticao pa time što je dana 15. studenoga 2022., izvršena uplata navedenog duga ne znači da tužitelj na dan 13. studenoga 2022., nije imao dug na ime neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Također, suprotno mišljenju tužitelja, obveza tuženika nije da u žalbenom postupku pribavlja potvrdu Porezne uprave o tome je li tužitelj imao dug, jer je navedeno suprotno odredbi članka 403. ZJN-a.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu