UsII-42/22 od 18. ožujka 2022.

KLASA: 21-02/15 (koncesija)

UsII-42/22 od 18. ožujka 2022.

Ostale osnove za isključenje – Izjava o nekažnjavanju – Prokurist – Članak 24. Zakona o koncesijama

Člankom 35. st. 7. ZoK-a propisano je da pojašnjenje ili dopuna ponuda ne smije rezultirati izmjenom ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunu ili pojašnjenje već dostavljenih dokumenata. Tužitelj je uz ponudu dostavio izvod iz sudskog registra u kojem je bila upisana prokura Josipa Miškulina, koji je tada nesporno, prema javnim podacima sudskog registra, bio osoba ovlaštena za zastupanje tužitelja, a za koju nije bila dostavljena izjava o nekažnjavanju u smislu članka 24. ZoK-a. Prokura je opozvana, ali taj opoziv nije bio evidentiran u sudskom registru niti je uz svoju izjavu o produljenju ponude tužitelj dostavio novi izvadak iz sudskog registra iz kojeg bi opoziv prokure bio vidljiv i dokazan.
Suglasno stavovima izraženim u rješenju tuženika, KLASA: UP/II-034-02/21-02/10 od 16.8.2021. i stavu ovog Suda iz presude Usll-297/21-8 od 21. 10. 2021., davatelj koncesije pravilno je riješio o poništenju predmetnog postupka dodjele koncesije, jer su oba i jedina ponuditelja u svojim ponudama izostavili propisanu i obveznu izjavu za sve osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.
Kako je iz ponude tužitelja, čiji se pregled i ocjena vršila u ponovljenom postupku, proizlazilo da i dalje ima, u sudskom registru upisanog prokuristu, za kojeg nije dostavio izjavu o nepostojanju razloga za isključenje, davatelj koncesije nije mogao nego isključiti tužitelja iz daljnjeg nadmetanja. S obzirom na to da i drugi ponuditelj nije udovoljio istom uvjetu te da nije preostao niti jedan ponuditelj s valjanom ponudom, pravilno je i zakonito poništeno ovo javno nadmetanje.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu