UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

KLASA: 20/807

UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

Osnove za isključenje – Porezni dug – Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom izvan RH – Izjava o nepostojanju dospjelih poreznih obveza – Članak 252., 265. ZJN 2016
 
Kada se radi o gospodarskom subjektu s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske za takvog subjekta je potrebno dokazati nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj i u državi poslovnog nastana tog gospodarskog subjekta, a sukladno odredbi članka 252. stavka 1. točke 2. i članka 265. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi. Odabrani ponuditelj je tuženiku u žalbenom postupku dostavio rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave za nerezidente od 22. rujna 2020. povodom zahtjeva za izdavanje potvrde za strane porezne obveznike Fulgor S.A., Grčka i Asso.subsea Limited, Cipar, kojim rješenjima su zahtjevi podnositelja odbijeni s obrazloženjem da je utvrđeno da navedeni strani porezni obveznici nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj te nemaju dodijeljen osobni identifikacijski broj (OIB) pa Porezna uprava ne vodi službenu evidenciju o plaćanju dospjelih poreznih obveza za podnositelje zahtjeva u Republici Hrvatskoj te nemaju poslovni nastan odnosno OIB pa nije moguće postupiti po podnesenom zahtjevu i izdati potvrdu o stanju poreznog duga. Dakle, kako nije sporno da poslovnom subjektu nije dodijeljen OIB u Republici Hrvatskoj Porezna uprava tada ne raspolaže podacima o eventualnom poreznom dugu pa ne može niti izdati potvrdu o stanju duga pa se u takvoj situaciji jedino može zaključiti da ne postoji evidentirani porezni dug pravnog subjekta o kojem je riječ, kako to pravilno smatra i tuženik, pa rješenje Porezne uprave dostavljeno u žalbenom postupku predstavlja dokument koji je po svom sadržaju odnosno značenju i pravnoj snazi istovjetan izjavi ovlaštene osobe gospodarskog subjekta o nepostojanju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za socijalno osiguranje u Republici Hrvatskoj.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu