UsII-564/19 od 23. prosinca 2019.

KLASA: 19/812

UsII-564/19 od 23. prosinca 2019. 

Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Načelo proporcionalnosti – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016
 
Imajući na umu zakonom propisane posljedice isključenja, prema ocjeni Suda radi se o teškoj mjeri, što pretpostavlja da su i razlozi koji su doveli do takve mjere dovoljno ozbiljni da opravdaju njezino izricanje. To proizlazi i iz uvodne izjave 101. stavak 3. Direktive 2014/24/EU od 26. veljače 2019. o javnoj nabavi i stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, prema kojoj bi pri primjeni fakultativnih osnova za isključenje, javni naručitelji trebali posvetiti osobitu pozornost načelu proporcionalnosti.

Sud prihvaća ocjenu tuženice da se prekoračenje roka za završetak radova od 17 dana i nedostaci u izvedenim radovima iz jednog ugovora te plaćanje neizvedenih radova po drugom ugovoru i nedostaci u projektnoj dokumentaciji koju nije izradilo isključeno trgovačko društvo, ne mogu smatrati značajnim ili opetovanim nedostacima tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz ugovora u smislu odredbe članka 254. stavka 1. točke 7. ZJN 2016.
Nadalje, naplata ugovorne kazne zbog prekoračenja roka izvođenja radova i naplata jamstva zbog neurednog ispunjenja ugovora se prema ocjeni Suda ne mogu smatrati drugom sličnom sankcijom u smislu odredbe članka 254. stavka 1. točke 7. ZJN-a, jer po svojoj prirodi nisu takve težine koja bi opravdala isključenje gospodarskog subjekta. Prijevremeni raskid ugovora zbog nedostataka u projektu također prema ocjeni Suda ne može dovesti do isključenja izvođača radova niti se podnošenje kaznene prijave može smatrati drugom sličnom sankcijom, jer je u trenutku isključenja gospodarskog subjekta neizvjesan ishod kaznenog postupka.

Dovodeći u vezu konkretne nedostatke i posljedicu mogućeg isključenja gospodarskog subjekta, prema ocjeni Suda isključenje gospodarskog subjekta iz svih postupaka javne nabave na dvije godine, za sada ne bi bilo proporcionalno utvrđenim nedostacima,  a tužiteljica vezano za nađene nedostatke ima na raspolaganju različita druga pravna sredstva, od kojih je neke i iskoristila. Također, iz istih razloga pravne posljedice nedostataka iz ranijih ugovora moraju po svojoj naravi biti teške, što sve u konkretnom slučaju nije ispunjeno.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu