UsII-5/21 od 3. ožujka 2021.

KLASA: 20/723

UsII-5/21 od 3. ožujka 2021.

Obvezne osnove za isključenje- Porez- Dohvat- Ugovor o obročnoj otplati odgođenog duga- Članak 252. ZJN 2016

Na navode tužitelja da ponuditelj 007 Miletić d. o. o. na dan otvaranja ponuda nije dostavio dokumentaciju o podmirenom dugovanju, odnosno da ima sklopljen ugovor o obročnoj otplati te da je davanjem dodatne mogućnosti podmirenja dugova pogodovao ponuditelju 007 Miletić d. o. o. u odnosu na druge ponuditelje, valja navesti da je naručitelj primjenom odredbe članka 263. ZJN-a od ponuditelja koji je ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražio ažurirane podatke i popratne dokumente. Prema tome, nije naručitelj posebno pogodovao ponuditelju 007 Miletić d. 0. 0., već je primjenjivao Zakon, kako je to pravilno ocijenila i Državna komisija.
 
Iz spisa proizlazi da je 007 Miletić d. o. o. uputio Poreznoj upravi 30. lipnja 2020. Zahtjev za obročnu otplatu duga, dakle prije nego je započeo postupak predmetne javne nabave tj. prije slanja poziva za nadmetanje 17. srpnja 2020. Nadalje, iz Napomene u potvrdi Porezne uprave od 10. kolovoza 2020. jasno proizlazi da je porezni obveznik podnio zahtjev za obročnu otplatu već odgođenog duga. Državna komisija je tijekom žalbenog postupka utvrdila da je zahtjev društva 007 Miletić d. o. o. Poreznoj upravi 30. lipnja 2020. pozitivno riješen te da mu je 21. kolovoza 2020. odobrena obročna otplata duga na rok od 24. mjeseca, ali da je zbog ogromnog broja tvrtki Porezna uprava kasnila s rješavanjem takvih zahtjeva, a kojim podacima je naručitelj raspolagao prilikom pregleda i ocjene ponuda.
 
S obzirom na sve utvrđeno, tužitelj pogrešno tvrdi da je u predmetnom slučaju naručitelj primjenom odredbe članka 252. stavka 1. ZJN-a bio obvezan isključiti ponuditelja 007 Miletić d. o. o. iz postupka javne nabave. Kako je 007 Miletiću d. o. o. odgođena odgoda plaćanja i s njim na temelju Općeg poreznog zakona sklopljen Upravni ugovor o namirenju poreznog duga od 21. kolovoza 2020., koji prileži spisu predmeta, u predmetnom slučaju je trebalo primijeniti odredbu članka 252. stavka 2. ZJN-a koja propisuje da javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu je u skladu s posebnim propisom odobrena odgoda plaćanja, kako je to pravilno ocijenila Državna komisija.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu