UsII-300/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/541

UsII-300/20 od 8. listopada 2020.

Obvezne osnove za isključenje – Nekažnjavanje – Dohvat – Ažurirani popratni dokumenti – Članak 251., 263. ZJN 2016
 
Sud u cijelosti prihvaća tumačenje tuženika izraženo u obrazloženju osporenog rješenja da u tom slučaju naručitelj (kada je već pribavio potrebnu i propisanu dokumentaciju iz DON/ navedeni modul „Dohvat iz Registra“, nije trebao niti morao postupiti sukladno članku 263. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno dodatno zatražiti od ponuditelja još i izjavu o nekažnjavanju budući je sa potrebnom dokumentacijom vezano za nekažnjavanje već raspolagao i istu pribavio. Stoga imajući u vidu činjenicu da je od strane tuženika u žalbenom postupku javne nabave utvrđeno da je naručitelj doista izvršio dohvat iz Registra i evidencije/navedenu naprijed aplikaciju u odnosu na zatražene dokumente navedene pod točkom 3.1. DON-a (dokazi radi utvrđivanje nepostojanja razloga za isključenje iz članka 251. ZJN 2016), da je pribavljen dokaz – izvadak iz kaznene evidencije za sve ponuditelja pa tako i za odabranog ponuditelja, da isti dokument prileži i da je priložen spisu te da iz istog proizlazi nepostojanje obvezne osnove za isključenje na strani odabranog ponuditelja, ovaj Sud prihvaća tumačenje tuženika da u konkretnom slučaju, navedeno nepotrebno i suvišno postupanje naručitelja u smislu članka 263. Zakona o javnoj nabavi ne bi trebalo ići na štetu odabranog ponuditelja, odnosno da ne utječe na odluku o odabiru tim više što sam tužitelj ne osporava činjenicu da na strani odabranog ponuditelja ne postoje razlozi za obvezno isključenje (nekažnjavanje i dr.).
 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu