UsII-68/23 od 14. lipnja 2023.

KLASA: 23/71
UsII-68/23 od 14. lipnja 2023.
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta – Teški profesionalni propust – Učinak odluke Državne komisije – Mjere samokorekcije – Razdoblje isključenja – Članak 254., 255. i 404. ZJN 2016
  • Tuženik se pravilno poziva na članak 404. stavak 3. ZJN-a te pravilno iznosi pravno shvaćanje da, s obzirom na to da je tuženik u prethodnom žalbenom postupku utvrdio da je naručitelj dokazao i osnovanim argumentima potkrijepio svoju ocjenu da je u konkretnom slučaju član zajednice ponuditelja (INFRACERT d.o.o.) kriv za teški profesionalni propust zbog nedozvoljene komunikacije između predstavnika toga člana zajednice ponuditelja i zaposlenice naručitelja, nije bio ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku. Stoga, kako je u ranijoj odluci povodom žalbe tužitelja u istom postupku nabave - rješenje KLASA: UP/II-034-02/22-01/712, URBROJ: 354-02/5-22-17 od 24. studenog 2022. odgovoreno na prigovore tužitelja u odnosu na učinjeni teški profesionalni propust te dokazivanje postojanja činjenica i okolnosti na osnovu kojih je naručitelj donio odluku o isključenju tužitelja iz postupka javne nabave, pri čemu je tuženik dao razloge zbog kojih prigovore tužitelja smatra neosnovnima, o tim prigovorima, koji tužitelj ponavlja u tužbi, Sud nije odlučivao. Ovakav pravni stav izražen je, primjerice i u presudi ovoga Suda poslovni broj UsII-215/22 od 22. prosinca 2022. te UsII-233/22 od 22. veljače 2023. kao i u nizu sudskih odluka na koje se tuženik poziva u odgovoru na tužbu.
 
  • Po ocjeni Suda, tuženik je pravilno prihvatio ocjenu naručitelja da tužitelj, i nakon što mu je pružena mogućnost primjene mjere samokorigiranja, nije dokazao da je poduzeo primjerene mjere. Naime, u očitovanju od 22. prosinca 2022., tužitelj kategorički poriče da je učinio ikakav propust, a kamoli da je počinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet te da samo opreza radi dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje da predstavlja poželjnog partnera u projektu. Stoga i ovaj Sud drži da tužitelj nije poduzeo mjere kojima bi otklonio eventualno nepoželjno postupanje svojih predstavnika u budućnosti te da se ni jedan od 18 dostavljenih dokumenata ne odnosi na korektivne mjere vezane za specifično nepoželjno postupanje predstavnika člana zajednice, zbog čega ga naručitelj i dalje smatra nepouzdanim partnerom u predmetnom postupku javne nabave. Kod takvog stanja stvari, Sud ne ocjenjuje da je izostala konkretna i individualizirana ocjena ponašanja člana zajednice tužitelja na temelju svih relevantnih elemenata te da je povrijeđeno načelo proporcionalnosti te su navodi tužitelja u tom smislu neosnovani.
 
  • Nije osnovan ni prigovor tužitelja da iz odluke o odabiru nije razvidno od kojeg točno datuma je u odnosu na naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. počelo vrijediti isključenje tužitelja iz postupka javne nabave te do kada bi ono točno trajalo. Ovo stoga što u je, po stavu ovoga Suda, smislu odredbe članka 254. stavak 7. odlučno samo je li u vrijeme donošenja odluke o odabiru prošlo vrijeme od dvije godine od dotičnog događaja koji predstavlja teški profesionalni propust, a koliko može trajati razdoblje isključenja. Iz podataka spisa razvidno da je teški profesionalni propust utvrđen od strane Ureda za internu kontrolu poslovanja HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. (Odluka Uprave Ul-190-8-1/21 od 12.07.2021. godine), a komunikacija koja se smatra teškim profesionalnim propustom trajala je u razdoblju od srpnja 2020. do lipnja 2021. (Izvješće interne kontrole broj 3.0.a-25/21.M.K. od 7. srpnja 2021.). Stoga, s obzirom na to da je prva odluka o odabiru donesena 14. listopada 2022., to rok trajanja isključenja od dvije godine propisan odredbom članka 255. stavak 7. nije istekao.

 
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu