UsII-606/19 od 29. siječnja 2020.

KLASA: 19/871

UsII-606/19 od 29. siječnja 2020.
 
Osnova za isključenje – Porezni dug – Pretplata davanja – Članak 252. ZJN 2016
 
Tužitelj tijekom upravnog spora kao i tijekom žalbenog postupka osporava utvrđenje tuženika prema kojem ima iskazani dug prema poreznoj upravi, pozivajući se na stanje računa poreznog obveznika od 12. srpnja 2019. koje je također izdato od strane porezne uprave. Prema ocjeni Suda pravilno je tuženik odbio ovaj žalbeni navod budući da je odredbom članka 265. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 propisano da je javni naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoji osnova za isključenje prihvatiti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. istog Zakona.

Isticanje tužitelja da prema stanju računa poreznog obveznika ima iskazanu pretplatu nije razlog koji bi bio od utjecaja na donošenje drugačije odluke u ovoj upravnoj stvari.  Naime, prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa prema odredbi članka 26. Općeg poreznog zakona prestaju plaćanjem, prijebojem, zastorom i u drugim slučajevima određenim tim Zakonom. Tužitelj niti tijekom žalbenog postupka niti tijekom upravnog spora nije dokazao da bi obveza prema poreznoj upravi bila podmirena prijebojem. Naime, prema odredbi članka 129. Općeg poreznog zakona na prijeboj međusobnih poreznih dugova primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima. Odredbom članka 196. Zakona o obveznim odnosima propisano je da prijeboj ne nastaje čim se ispune pretpostavke za to, nego tek izjavom o prijeboju. U konkretnom slučaju tužitelj ukazuje da su se ispunile pretpostavke za  prijeboj, međutim izjavu o prijeboju s osnove poreza na dobit u iznosu od 7.905,37 kn nadležnoj poreznoj upravi nije dostavio, niti tužbenim navodima ukazuje da bi takvu izjavu uputio nadležnoj poreznoj upravi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu