UsII-328/21 od 16. prosinca 2021.

KLASA: 21/628

UsII-328/21 od 16. prosinca 2021. godine

Kriterij za odabir ponude – Specifično iskustvo stručnjaka – Članak 284., 290. ZJN 2016

Tuženik je postupajući po žalbi Zajednice ponuditelja, a pregledom spisa predmeta kao i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda pravilno prema ocjeni ovoga Suda zaključio da je naručitelj u postupku ocjenjivanja postojanja specifičnog stručnog iskustva stručnjaka P1 predloženog od strane žalitelja (Zajednice ponuditelja) postupio protivno odredbi članka 291. stavak 1. ZJN-a, to stoga što istu dokumentaciju nije tumačio onako kako ju je i propisao. Točno zaključuje tuženik da naručitelj DON-i nije definirao pojam "izgradnja" jer DON-i nije odredio da se iskustvo stručnjaka P1 traže isključivo radovi na izgradnji nove prometnice, a niti je iskustvo na izgradnji novih prometnica propisao kao kriterij odabira ponude pod točkom 6.7. pod točka 2. DON-i (kojom je propisao uvjete za vrednovanje stručnog iskustva predmetnog stručnjaka), niti proizlazi iz DON i da se relevantni radovi ne bi mogli odnositi i na radove na postojećoj prometnici. Stoga je i prema ocjeni ovog Suda naručitelj pogrešno postupio (a što proizlazi iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda) kada je u odnosu na predloženog stručnjaka P1 Zajednice ponuditelja propustio bodovati iskustvo na izgradnji prometnica iz razloga što se dostavljene potvrde/osobne reference odnose na rekonstrukciju državne ceste, obnovu asfaltnog kolnika državne ceste, izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti i sanaciji kolnika na držanoj cesti te je 4 potvrde Zajednice ponuditelja iz navedenog razloga ocijenio nevaljanim za bodovanje prema kriterijima iz točke 6.7. pod točka 2. DON-i uz obrazloženje da se potvrde ne odnose na "izgradnju" prometnica, a što je i sam naručitelj potvrdio u svom odgovoru na žalbu.
Nadalje, ovaj Sud nalazi pravilnim zaključak tuženika o nezakonitom bodovanju naručitelja u odnosu na specifično iskustvo stručnjaka P1 tužiteljeve ponude a imajući u vidu DON-i, točka 6.7. podtočka 2. i odredbu članka 290. stavak 1. ZJN-i, prema kojima je naručitelj bio obvezan izvršiti analizu vrste radova koje je nominirani stručnjak izveo temeljem dostavljene reference kao i ostale podatke. Međutim, naručitelj je svoju odluku o dodjeli bodova tužitelju za ovog stručnjaka dodijelio na temelju naziva/predmeta poslovanja investitora, a činjenicu da nikakvu analizu radova nije vršio tuženik je utvrdio u žalbenom postupku što je i sam naručitelj potvrdio. Stoga pravilno zaključuje tuženik da je naručitelj dodjeljujući bodove tužitelju za navedenog stručnjaka a bez da je prethodno vršio analizu radova na čijem izvođenju je nominiran stručnjak sudjelovao postupio protivno odredbi članka 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. Između ostalog, kako naručitelj nije analizirao niti potvrdu na izgradnji obilaznice Bjelovar niti utvrđivao radi li se o prometnici od "državnog" značaja, a isto tako kod potvrde za izgradnju čvora Donja Zdenčina samo konstatira da su radovi obuhvaćali cestarsku naplatu i nadvožnjak, tuženik je utvrdio da iz dostavljene dokumentacije ne proizlazi da bi naručitelj uopće radio ikakve provjere sa svrhom utvrđivanja propisanog uvjeta, što da je i sam naručitelj potvrdio u odgovoru na žalbu navodeći "da je iz potvrde za obilaznicu Bjelovar razvidno da se radi o prometnici od državnog značaja", a iz potvrde za čvor Donju Zdenčinu da proizlazi "da je na prometnici cestarska naplata i nadvožnjak" što je naručitelju bio dovoljan dokaz da tužitelju dodijeli bodove. Stoga stoji utvrđenje tuženika da naručitelj nije dokazao na temelju kojih činjenica i okolnosti utvrdio da se u predmetnim potvrdama radi upravo o prometnicama od državnog i županijskog značaja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu