UsII-80/21 od 23. ožujka 2021.

KLASA: 20/975

UsII-80/21 od 23. ožujka 2021.

Kriterij za odabir ponude – Broj noćenja – Članak 284., 285. ZJN 2016

Daljnji predmet ovog spora je vezano uz točku 6.6. dokumentacije o nabavi koja se odnosi na kriterije odabira ponude, a za koje tužitelj smatra da je kao jedan od kriterija naručitelj trebao naznačiti i „broj noćenja“. U obrazloženju osporenog rješenja tuženik daje iscrpne razloge u svezi propisanih kriterija za odabir ponude, te citira odredbu članka 284. stavak 2. i imajući na umu odredbu članka 285. stavak 1. ZJN 2016, prihvaćajući pri tome razloge naručitelja koje je dao u svezi kriterija za odabir ponude na način kako je to učinio u točki 6.6. dokumentacije o nabavi. Naručitelj je iscrpno obrazložio razloge zbog čega u konkretnom slučaju ne može prihvatiti stajalište tužitelja da je za konkretnu uslugu i ocjenu kriterija nužno definirati i broj noćenja i broj prodanih avio karata navodeći da se pri raznim znanstvenim skupovima odnosno predavanjima usluge noćenja plaćaju u okviru kotizacije, iz čega je procijenjeno da je i vrijednost usluge koja se odnosi na smještaj manje relevantna kao kriterij odabira ponude, s time da tako postavljeni kriteriji niti jednog ponuditelja ne eliminiraju niti umanjuju poštivanje svih načela javne nabave.

Razloge koje je naručitelj dao u svezi određivanja kriterija za odabir ponude na način kako je to učinio u točki 6.6. Dokumentacije o nabavi, kao i ne prihvaćanje prijedloga tužitelja za propisivanjem kriterija „broj noćenja“, odnosno „broj prodajnih smještajnih kapaciteta u 2019. godini“ tuženik je prihvatio dovoljno jasnim i obrazloženim ocjenjujući da time naručitelj nije postupio protivno navedenoj odredbi članka 285. stavka 1. ZJN 2016. Naime, sukladno odredbi članka 285. stavak 1. ZIN 2016. kriterij za odabir ponude ne smiju biti diskriminirajući, moraju biti povezani s predmetnom nabave te moraju omogućiti učinkovito nadmetanje.

Sud ne nalazi osnovanim niti prigovor vezano uz nejednak tretman odnosno diskriminaciju zbog načina određivanja kriterija niti prema Zakonu o javnoj nabavi niti prema Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., a koji sadržajno propisuju da javni naručitelji temelje dodjelu ugovora o javnoj nabavi na ekonomski najpovoljnijoj ponudi koju definiraju sa stajališta javnog naručitelja i ne propisuju točno određene kriterije koji su jedino mogući pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Razloge koje je naručitelj dao u svezi propisanih kriterija za odabir ponuda koje je prihvatio tuženik ocjenjujući da nisu diskriminirajuće prihvaća i ovaj Sud. Naime, tako propisani kriteriji ne utječu na ocjenu valjanosti ponude te je za istaknuti da prema dokazu u spisu i to Odluci o odabiru od 1. ožujka 2021., tužitelj je uspješno sudjelovao u predmetnom postupku javne nabave te je odabran radi izvršenja predmetnog ugovora odnosno predmetne nabave, dakle nisu mu spornim odredbama dokumentacije bila povrijeđena subjektivna prava na dobivanje predmetnog ugovora o javnoj nabavi tj. okvirnog sporazuma što znači da nije diskriminiran odnosno izložen nejednakom postupanju.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu