UsII-82/22 od 10. svibnja 2022.

KLASA: 21/1108

UsII-82/22 od 10. svibnja 2022.

Nejasna dokumentacija o nabavi - Kriterij za odabir ponude – Članak 200. ZJN 2016

Tuženik je ocijenio osnovanim žalbene navode glede nezakonitosti dokumentacije o nabavi u dijelu točke 7.2.2., kojom se kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u predmetnom postupku javne nabave određuje specifično iskustvo predloženih ključnih stručnjaka, a koje se boduje temeljem njihovih životopisa, u kojem se navode projekti koji su predmet bodovanja.
U navedenoj točki dokumentacije o nabavi propisano je da se za Ključnog stručnjaka 1, sa maksimalno 30 bodova, boduje specifično iskustvo u projektima tijekom kojih je ključni stručnjak bio odgovoran u poslovima organizacije i upravljanja katastarskom izmjerom ili tehničkom reambulacijom ili poslovima organizacije i upravljanja izradom elaborata javnih i nerazvrstanih cesta ili parcelacijskih elaborata po lokacijskim dozvolama za infrastrukturne projekte, s time da jedan uspješno završen projekt nosi 5 bodova. Nadalje je propisano da se uspješno završenim projektom smatra pregledan i potvrđen jedan elaborat katastarske izmjere i/ili elaborat tehničke reambulacije, u godini u kojoj je započet postupak javne nabave i tijekom sedam godina koje prethode toj godini, obzirom da se katastarske izmjere iz tog predmeta nabave provode sukladno metodologiji koja je definirana prije deset godina i znatno unaprijeđena u odnosu na metodologiju prema kojoj se ranije postupalo. Ujedno se jednim uspješno završenim projektom smatra pregledano i potvrđeno pet elaborata javnih i nerazvrstanih cesta ili parcelacijskih elaborata po lokacijskim dozvolama za infrastrukturne projekte ukupne minimalne duljine 20 km.
I prema ocjeni ovoga Suda definicija uspješno završenog projekta, na način kako je formulirana u posljednjem citiranom odlomku sporne točke dokumentacije o javnoj nabavi, nije u potpunosti jasna i razumljiva odnosno nedvojbena, te je pravilno utvrđeno da je točka 7.2.2. DON-a u tom dijelu protivna odredbi članka 200. ZJN-a. Sud prihvaća stajalište i zaključak tuženika da u navedenoj odredbi dokumentacije o nabavi nije jednoznačno i na nesumnjiv način određeno da li se zahtjev za ukupnom minimalnom duljinom od 20 km odnosi i na javne i nerazvrstane ceste ili je propisan samo za parcelacijske elaborate po lokacijskim dozvolama za infrastrukturne projekte, što može utjecati na usporedivost ponuda i postupanje ponuditelja u fazi pripreme ponuda, kao i na postupanje naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda, koje se sukladno članku 290. stavku 1. ZJN-a pregledavaju i ocjenjuju na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi, kako to tuženik pravilno navodi i u odgovoru na tužbu.
S obzirom da je tužitelj tek u odgovoru na žalbu dodatno pojasnio sporni dio dokumentacije o nabavi, dok svi uvjeti i zahtjevi koje postavlja moraju nedvojbeno proizlaziti iz same dokumentacije o nabavi, navodi tužbe nisu osnovani niti od utjecaja na drugačije rješenje predmetne stvari, imajući u vidu i da je postupak javne nabave strogo formalan postupak.
S obzirom na navedeno, niti pozivanje tužitelja na izvješća o provedenom postupku prethodnog savjetovanja, koji se provodi prije pokretanja postupka javne nabave sukladno članku 198. ZJN, nije od utjecaja na pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja i zakonitost osporenog rješenja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu