UsII-406/20 od 15. prosinca 2020.

KLASA: 20/699

UsII-406/20 od 15. prosinca 2020.

Reference – Stručnjaci – Bodovanje - Upotpunjavanje – Članak 285., 293. ZJN 2016
 
Tuženik je prema dokazima u spisu (izvršio je uvid i u EOJN RH) utvrdio da ponuda odabranog ponuditelja sadrži ispunjen životopis predloženog stručnjaka broj 3 Gorana Karačića stručnjaka za javnu nabavu, izrađen na obrascu Priloga 4 dokumentacije o nabavi te da je nakon poziva naručitelja životopis stručnjaka broj 3 Gorana Karačića upotpunjen od odabranog ponuditelja (u skladu s člankom 293. ZJN 2016) na način kako je to tražio naručitelj (podaci o javnim nabavama u kojima je sudjelovao, funkciju u kojoj je sudjelovao, datumu i broju objave obavijesti o sklopljenom ugovoru te kontaktu naručitelja).
Uz tako utvrđeno činjenično stanje te relevantne odredbe materijalnog prava na koje se poziva tuženik u osporenom rješenju, Sud ocjenjuje da su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke za zakonito provođenje postupka javne nabave u skladu s odredbama ZJN 2016. Naime i prema ocjeni Suda točkom 7.4. Dokumentacije o nabavi, ispunjavanje uvjeta u konkretnoj situaciji Kriterija za odabir ponude (Kriterij za bodovanje) naručitelj je mogao bodovati ponude isključivo na temelju podataka sadržanih u životopisima stručnjaka kao što je pravilno utvrdio tuženik u obrazloženju osporenog rješenja kao i u odgovoru na tužbu.

Također neosnovano tužitelj u tužbi ističe da je u provedenom postupku naručitelj povrijedio odredbu članka 285. stavka 3. ZJN 2016 u provjeri točnosti dostavljenih podataka i dokaza odabranog ponuditelja a koji prigovor je tužitelj isticao u žalbi te sud u potpunosti prihvaća odgovor tuženika u obrazloženju osporenog rješenja. Naime, navedenom odredbom propisano je da javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda, te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja, a u slučaju dvojbe mora učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza u ponudi. U konkretnom slučaju, dokumentacija o javnoj nabavi odnosno točka 7.4. Dokumentacije o nabavi i dokazi koje je odabrani ponuditelj dostavio tijekom provedenog postupka kod postojanja izravnog kontakta putem kojeg je naručitelj mogao provjeriti istinitost navoda ne ukazuju na mogućnost postojanja povrede navedene zakonske odredbe.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu