UsII-427/20 od 7. siječnja 2021.

KLASA: 20/755

UsII-427/20 od 7. siječnja 2021.
 
Dodatne funkcionalne karakteristike uređaja – Pregled i ocjena ponuda – Članak 285. ZJN 2016

Neosnovan je i žalbeni prigovor u odnosu na točku 1.3. minimalnih tehničkih specifikacija, a u vezi točke 1.4.6. Kriterij za odabir ponude kojom je određeno da će se dodatne tehničke karakteristike ponuđenog uređaja (lateralni motorizirani pomak stola: minimalno +- 95 mm) bodovati dodatnih 16 bodova, jer tužitelj nije ponudio uređaj sa tako dokumentacijom o nabavi propisanom dodatnom funkcionalnom karakteristikom, slijedom čega mu osnovano naručitelj nije dodijelio dodatnih 16 bodova. Tehničke specifikacije i funkcionalne karakteristike predmeta nabave naručitelj određuje dokumentacijom o nabavi u smislu odredbe članka 200. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, a u konkretnom slučaju su nedvojbeno jasno dokumentacijom o nabavi propisane dodatne funkcionalne karakteristike uređaja kao kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, pa pogrešno zaključuje tužitelj da je udovoljio navedenom kriteriju time što je ponudio tehničku karakteristiku bolju od tražene (izjava proizvođača i mišljenje sudskog vještaka). Naime, prema izričitoj odredbi članka 280. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi, a iz ponude tužitelja, izjave proizvođača te mišljenja vještaka ne proizlazi da ponuđeni uređaj ima dokumentacijom o nabavi jasno određene minimalne tehničke specifikacije, odnosno dodatne funkcionalne karakteristike uređaja kao kriterija za odabir ponude, pa stoga nije bilo niti osnova tužitelju dodijeliti dodatne bodove propisane dokumentacijom o nabavi za takvu funkcionalnu karakteristiku uređaja.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu