UsII-58/22 od 22. ožujka 2022.

KLASA: 21/1109

UsII-58/22 od 22. ožujka 2022.

Kriterij za odabir ponude – Članak 200., 284., 285. ZJN 2016

Podtočkom 4. točke 6.5. DON-a određen je, kao nefinancijski kriterij, broj različitih tipova svjetiljki koje ponuditelj nudi u sklopu svoje ponude (TS), određen broj bodova koji se može ostvariti, precizirano je što naručitelj podrazumijeva pod pojmom „različiti tipovi svjetiljki“, zatim zahtjevi koji se traže za ponuđene tipove svjetiljki te su određene obveze ponuditelja u vezi s tim kriterijem. Pored toga, u DON-u je navedeno da je taj nefinancijski kriterij od velike važnosti za naručitelja s obzirom na potrebu naručitelja da se tehničko rješenje svjetiljki što bolje uklopi u postojeće urbanističko-arhitektonsko oblikovanje prostora. Veći broj različitih tipova svjetiljki za pojedinu kategoriju prometnica omogućuje naručitelju odabir tipa svjetiljke koje se više (od ostalih ponuđenih tipova) uklapa u postojeće urbanističko arhitektonsko oblikovanje prostora.
Sud ocjenjuje neosnovanim tužiteljev navod da je podtočka 4. nesuglasna sa ZJN-om te navodi da čl. 284. st. 2. ZJN-a sadrži samo neke od (mogućih) kriterija što upućuje na zaključak o širokim ovlastima naručitelja u pogledu postavljanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, u skladu s ciljem koji se konkretnom javnom nabavom želi postići odnosno naručiteljevim potrebama zbog kojih se javna nabava provodi. Sud ne može prihvatiti tužiteljevu tvrdnju da sporni kriterij iz podtočke 4. nije u skladu s čl. 284. ZJN-a. Imajući na umu navedeno, kao i naprijed navedene razloge kojima je naručitelj u samom DON-u obrazložio uvođenje toga kriterija, Sud ne nalazi da je sporna odredba DON-a u suprotnosti sa ZJN-om. Razlozi kojima tužitelj obrazlaže tvrdnju o nesuglasnosti spornog kriterija s čl. 285. st.1. ZJN-a ne dovode u sumnju, valjano i iscrpno obrazloženu, ocjenu tuženika da taj kriterij nije diskriminirajući, da je povezan s predmetom nabave te da omogućava učinkovito nadmetanje u predmetnom postupku javne nabave, a koju ocjenu ovaj Sud u cijelosti prihvaća. Sud ne prihvaća ni tužbeni navod da je DON u osporavanom dijelu nesuglasan s čl. 200. st. 1. ZJN-a koji zahtijeva jasnu, preciznu, razumljivu i nedvojbenu dokumentaciju o nabavi koja je izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu