UsII-48/22 od 14. ožujka 2022.

KLASA: 21/1070

UsII-48/22 od 14. ožujka 2022.

Kriterij za odabir ponude  - Iskustvo stručnjaka na upravljanju projektom - Članak 285. ZJN 2016
 
Tužitelj navodi da se žalbeni navod u vezi točke 29.6.3. odnosio na propisivanje specifične forme sudjelovanja, odnosno stručnjaka u upravljanju projektom, da naručitelj dodjeljuje bodove samo točno određenom načinu stjecanja iskustva, pa takav kriterij ne predstavlja veću vrijednost ponude, što sve da je diskriminirajuće u odnosu na one koji su iskustvo stekli na drugi način.
Tuženik je u odgovoru na tužbu detaljno analizirao točku 29.6.3. dokumentacije o nabavi, te je uzeo u obzir i obrazloženje i argumente naručitelja iz odgovora na žalbu koji se odnose na mnogobrojne aktivnosti koje će izvršavati stručnjak i koje se ne odnose samo na usluge pravnog savjetovanja, iz čega proizlazi da traženo iskustvo stručnjaka 2 može utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, odnosno da je opravdano vrednovati kvalitete angažiranog stručnjaka. Ističe da se ovdje ne radi o kriterijima za odabir gospodarskog subjekta, što su uvjeti sposobnosti, nego se radi o kriterijima za odabir ponude koji je različit od instituta uvjeta sposobnosti. Navodi da naručitelj ne onemogućava pristup predmetnom postupku javne nabave pravnim stručnjacima koji nemaju iskustvo navedenim potkriterijem za dodjelu bodova te isti mogu sudjelovati u postupku javne nabave.
Tuženik je detaljno obrazložio da točka 29.6. (kriterij za odabir ponude) dokumentacije o nabavi nije protivna članku 285. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16.-ZOJN), koji članak i citira. Tuženik navodi i odgovor na žalbu naručitelja u vezi te točke i to među ostalim, da je pravni stručnjak odgovoran za sve pravne poslove Projekta i treba spriječiti nastanak negativnih posljedica za Projekt, a ne samo pravno savjetovati kad isti nastanu, te je odgovorio i na žalbeni navod u vezi rješenja od 15. rujna 2020. u kojem se radi o drugačijem činjeničnom i pravnom stanju.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu