UsII-129/21 od 7. svibnja 2021.

KLASA: 21/209

UsII-129/21 od 7. svibnja 2021.

Žalitelj u žalbi na novu odluku (prvi puta) osporava razlog odbijanja svoje ponude utvrđen u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda – Članak 401. ZJN 2016
 
U ovom postupku javne nabave bile su podnesene samo dvije ponude, ponuda tužitelja i ponuda zajednice ponuditelja, ovdje zainteresiranih SANATIO d.o.o. Zagreba i SANITARAC j.d.o.o., Sesvete. Obje ponude je naručitelj ocijenio neprihvatljivima, zbog čega je i svojom Odlukom o poništenju od 21. listopada 2020. poništio postupak javne nabave. Protiv te odluke tužitelj nije izjavio žalbu, koju je imao pravo izjaviti sukladno članku 406. stavku 1. točki 5. ZJN-a.
Iz citiranih odredbi slijedi da je tužitelj, kako bi s uspjehom mogao osporavati postupak ili odluke donesene nakon što je već bio izvršen pregled i ocjena njegove ponude i s tim u vezi donesena odluka naručitelja o poništenju, morao pobijati odluku o poništenju javnog natječaja. Pošto to tužitelj nesporno nije učinio izgubio je pravo osporavati kasnija postupanja ili odluke donesene u istom postupku. Prema tome tužitelj slovom članka 406. stavka 2. ZJN-a nije imao pravo na žalbu na Odluku o odabiru iz razloga koji se odnosi na raniju fazu (pregled i ocjenu njegove ponude). Tuženik je žalbu protiv Odluke o odabiru odbacio zbog pomanjkanja pravnog interesa tužitelja za pobijanje te odluke jer je ocijenio da tužitelj nije i ne može u ovom postupku javne nabave dobiti ugovor o javnoj nabavi, a nije dokazana ni nastala ili prijeteća šteta od navodnoga kršenja njegovih subjektivnih prava. Dakle, žalba je odbačena jer se nisu ispunili uvjeti iz članka 401. stavka 1. ZJN-a.
U postupku je, sukladno rješenju tuženika od 9. prosinca 2020. (rješenje kojim je tuženik povodom žalbe zajednice ponuditelja poništio Odluku o poništenju) trebalo ponovno ocijeniti samo preostalu ponudu, a to je ponuda zajednice ponuditelja, što je naručitelj i učinio pa je Odluka o odabiru posljedica ponovnog pregleda i ocjene njihove ponude. Ponuda tužitelja više se nije razmatrala niti se smjela razmatrati jer tužitelj nije osporavao razloge zbog kojih mu je ponuda bila isključena.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu