UsII-152/21 od 20. svibnja 2021.

KLASA: 21/271

UsII-152/21 od 20. svibnja 2021.

Žalitelj (ne) osporava razloge odbijanja svoje ponude – Članak 401. ZJN 2016
 
Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona te okolnosti konkretnog slučaja, ovaj Sud nalazi pogrešnim navedeni zaključak iz osporenog rješenja tuženika da tužitelj niti jednim od žalbenih navoda nije osporio zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabave, odnosno da njegova žalba ne sadrži žalbene navode u smislu odredbe članka 420. stavak 1. točka 7. Zakona o javnoj nabavi. Naime, suprotno mišljenju tuženika, tužitelj je u svojoj žalbi upravo osporavao razloge zbog kojih je naručitelj zaključio da njegova ponuda, koja je u prethodnom postupku ocijenjena valjanom, u ponovljenom postupku ocjene ponuda je odbijena jer tužitelj nije dokazao pravni temelj korištenja zamjenskog broda „Krilo“ jer je naručitelj zaključio da je ugovor o pružanju usluge toga zamjenskog broda raskinut na temelju dopisa o jednostranom raskidu od veljače 2021., a koji tužitelj nije prihvatio, pa osporava pravilnim ovakvo utvrđenje naručitelja. U žalbi se poziva i na pogrešnu primjenu odredbe članka 293. Zakona o javnoj nabavi, smatrajući da novonastale okolnosti u ponovljenom postupku su dale mogućnost naručitelju da pozove tužitelja na dokaz da posjeduje drugi zamjenski brod, te ukazuje na nejednakost u postupanju jer je njegova ponuda odbijena zbog nedostavljanja potvrde ne starije od 6 mjeseci, dok drugi ponuditelj, koji također nije dostavio takvu potvrdu za svoj brod, nije odbijen iz tih razloga. Dakle, proizlazi nedvojbeno da je tužitelj u žalbi osporavao razloge zbog kojih je njegova ranije valjana ponuda u ponovljenom postupku ocijenjena nevaljanom, pa neosnovano tuženik u odgovoru na tužbu zaključuje da zbog nedostatka u sadržaju žalbe u smislu članka 420. stavak 1. točke 7. navedenog Zakona nije mogao ocjenjivati zakonitost razloga zbog kojih je odbijena ponuda tužitelja u ponovljenom postupku. Stoga je, prema mišljenju ovoga Suda, u konkretnom slučaju tuženik bio dužan donijeti meritornu odluku u vezi sa žalbenim navodima tužitelja, a ne žalbu odbaciti zbog nedostatka pravnog interesa.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu