UsII-286/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/389

UsII-286/20 od 8. listopada 2020.
 
Nevaljana ponuda (nije sukladna uvjetu iz tehničke specifikacije) – Recidiv – Pravni interes – Članak 401. stavak 1. ZJN 2016
 
Iz podataka spisa proizlazi da je ponuda tužitelja za grupu 5 odbijena kao neprihvatljiva, jer je prethodno tome naručitelj ocijenio da tužiteljeva ponuda nije valjana jer nije sukladna uvjetu iz tehničke specifikacije koju sadrži dokumentacija o nabavi, s obzirom da je tužitelj ponudio materijal koji odstupa od traženog, konkretno prah nehrđajućeg čelika, umjesto traženog alatnog čelika. Nadalje je naručitelj u obrazloženju odluke o odabiru ponude odabranog ponuditelja (ovdje zainteresirane osobe) jasno naveo razloge zbog kojih, s obzirom na utvrđeni nedostatak tužiteljeve ponude, nije moguće primijeniti institut iz članka 293. ZJN 2016, jer bi naknada izmjena ponude, na način da tužitelj ponudi traženi materijal, svakako značila izmjenu prvobitne ponude, što bi bilo protivno svrsi tog instituta.
Slijedom žalbe na odluku o odabiru u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda tuženik je već ocijenio i kontrolirao činjenično i pravno stanje u svezi tada odabrane ponude tužitelja. Utvrdio je postojanje pobliže navedenog nedostatka zbog kojeg tada odabrana ponuda tužitelja ne udovoljava zahtjevima predmetne javne nabave, i zbog čega je protivna tehničkoj specifikaciji kojom je izričito zatražena ponuda određenog materijala – praha alatnog čelika, u svezi grupe 5. predmeta javne nabave. Protiv ranije tuženikove odluke tužitelj je imao zakonsku mogućnost iskoristiti pravni lijek, odnosno pokrenuti upravni spor pred ovim Sudom, što je propustio  učiniti.

Stoga, kako tuženik nije ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je već bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave, bez obzira što je tada žalbu podnio zainteresirani – sada odabrani ponuditelj, a protiv tuženikovog rješenja tužitelj nije pokrenuo upravni spor, pravilno je u ovom postupku utvrđeno da se na strani tužitelja nisu ostvarili propisani uvjeti iz članka 401. stavka 1. ZJN 2016, za ostvarivanje prava na žalbu. Pravilno je tuženik utvrdio da na strani tužitelja ne postoji pravni interes za dobivanje predmetnog ugovora o javnoj nabavi, jer njegova ponuda ne udovoljava zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, u odnosu na traženi materijal za navedenu grupu predmeta javne nabave, zbog čega nije pretrpio, odnosno nije mogao pretrpiti štetu zbog kršenja subjektivnih prava. Tužitelj ne može niti biti oštećen eventualnom nezakonitošću odluke o odabiru, jer je potpuno isključena mogućnost da sklopi ugovor o javnoj nabavi u konkretnom postupku javne nabave, s obzirom na ocjenu da njegova ponuda nije valjana.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu