UsII-233/21 od 28. srpnja 2021.

KLASA: 21/458

UsII-233/21 od 28. srpnja 2021.

Nevaljana ponuda (nije sukladna tehničkim specifikacijama) – Neotklonjiv nedostatak ponude - Ponovljeni postupak – Upotpunjavanje  - Ne bis in idem – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Tužitelj u tužbi ponavlja žalbene razloge i tvrdi da je naručitelj bio dužan primijeniti odredbu članka 293. stavka 1. ZJN 2016. Međutim, Državna komisija pravilno tvrdi da je rješenjem od 31. ožujka 2021. tužiteljeva ponuda ocijenjena kao ponuda koja nije sastavljena u skladu s dokumentacijom o nabavi u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike nabave i da se radi o neotklonjivom nedostatku pa da nije bilo mjesta primjeni članka 293. stavka 1. ZJN 2016., kako to pogrešno tvrdi tužitelj. Pravilno je ocijenjeno da naručitelj nije imao osnovu za primjenu navedene zakonske odredbe jer bi takav postupak doveo do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom nabave što je izričito zabranjeno člankom 293. stavkom 2. ZJN 2016. Tuženik je u rješenju od 31. ožujka 2021. iscrpno i razložno odgovorio na tužiteljeve prigovore vezane na primjenu članka 293. stavka 1. ZJN 2016, stoga pravilno ističe da je valjanost tužiteljeve ponude već bila predmet ocjene Državne komisije koja prema članku 404. stavku 3. ZJN 2016 nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.
Kako je već utvrđeno da tužiteljeva ponuda ima neotklonjive nedostatke jer nije u skladu s dokumentacijom o nabavi, to pravilno Državna komisija ocjenjuje da takva ponuda ne bi ni mogla biti odabrana pa da, stoga, tužitelj ne može pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, što je uz pravni interes propisano kao pretpostavka prava na žalbu u postupku javne nabave. S obzirom na sve navedeno, po ocjeni ovog suda, pravilno je Državna komisija ocijenila da tužitelj u predmetnom postupku javne nabave nije ispunio propisane pretpostavke za izjavljivanje žalbe pa je, na temelju odredbe članka 425. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, tužiteljeva žalba pravilno odbačena zbog nedostatka pravnog interesa.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu