UsII-167/21 od 9. lipnja 2021.

KLASA: 21/280

UsII-167/21 od 9. lipnja 2021.
 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Osporavanje razloga odbijanja ponude (utvrđenih u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda – Načelo učinkovitosti – Prekluzivni rok za žalbu – Članak 401. ZJN 2016

Iz Zapisnika o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda, urbroj: 01-219/21 od 16. ožujka 2021., provedenom u ponovljenom postupku sukladno ranijem rješenju tuženika, proizlazi da je ponuda tužitelja ponovno odbijena zbog neispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1., u svezi točke 7.6 DON-a, i to zbog neispunjavanja pravnog standarda i uvjeta iz članka 273. stavka 2. i članka 390. ZJN, budući da gospodarski subjekt na kojeg se tužitelj u cijelosti oslanja ne pruža usluge tražene DON-om (ne daje stručnjaka koji će pružati usluge za koje se predmetna sposobnost traži). Iz obrazloženja odbijanja ponude tužitelja (točka 21.2 Zapisnika) razvidno je da je ponuda odbijena iz istih razloga kao i u prvom pregledu, te je tuženik pravilno utvrdio da se radi o razlozima i okolnostima koji su tužitelju bili poznati već pri prvom odabiru, a koje je imao pravo i mogućnost osporavati podnošenjem žalbe protiv Odluke o odabiru od 3. srpnja 2020. u roku propisanom člankom 406. stavkom 1. točka 5. ZJN. Naime, i prema ocjeni ovoga Suda, naručitelj je u oba pregleda i ocjene ponuda utvrđivao hoće li gospodarski subjekt na čiju sposobnost se tužitelj oslonio izvršavati sve one usluge za koje je tužitelju ustupio svoju sposobnost, odnosno količinu usluga koje će izvršavati, te je u oba slučaja utvrdio da taj gospodarski subjekt neće izvršavati sve potrebne usluge, što je protivno članku 273. stavku 2. ZJN.
Obzirom da tužitelj nije osporavao razloge isključenja i odbijanja svoje ponude u zakonom propisanom roku podnošenjem žalbe na prvu Odluku o odabiru, tuženik je pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjene sve pretpostavke za podnošenje žalbe sukladno članku 401. stavku 1. ZJN, citiranom u rješenju, te je istu odbacio na temelju članka 425. stavka 1. točke 2. toga Zakona zbog nepostojanja pravnog interesa za izjavljivanje žalbe.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu