UsII-200/21 od 1. srpnja 2021.

KLASA: 21/365

UsII-200/21 od 1. srpnja 2021.
 
Zajednica ponuditelja – Jamstvo za ozbiljnost ponude – Nepravilna ponuda – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Tužbenim prigovorima tužitelj prvenstveno osporava ocjenu naručitelja da je njegova ponuda nepravilna, zbog čega smatra da je nezakonito izuzeta iz daljnjeg postupka pregleda i ocjene ponuda. U bitnome smatra da je naručitelju dostavljeno traženo jamstvo za ozbiljnost ponude u traženoj visini od 50.000,00 kn pa nije odlučno što je jamstvo dostavljeno od samo jednog člana Zajednice ponuditelja. Za ocjenu osnovanosti ovog prigovora mjerodavna je točka 7.5.1. DON-a, jer se na temelju odredbe članka 280. stavka 4. ZJN-a pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi. Navedenom točkom DON-a propisano je da u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa. Imajući na umu navedenu odredbu DON-a, kao i utvrđenje tuženice da će oba člana Zajednice gospodarskih subjekata sudjelovati u izvršenju predmeta nabave odnosno da je kod oba člana Zajednice jednako upisano izvršavanje predmeta nabave; Sud tužbene prigovore ocjenjuje neosnovanima. Naime, u konkretnom slučaju nedvojbeno nije postupljeno po citiranoj odredbi DON-a, koji propust ne može zamijeniti činjenica što je naručitelju dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude od strane jednog člana Zajednice na traženi iznos. To iz razloga što je suprotno tužbenim prigovorima, a radi osiguranja svih načela javne nabave propisanih člankom 4. ZJN-a, postupak javne nabave strogo formalni postupak.
S obzirom da nesporno jedan član Zajednice ponuditelja nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude kako je propisano DON-om prema kojoj se ocjenjuje pravilnost ponude, osnovano je sukladno naprijed navedenim mjerodavnim zakonskim odredbama, takva ponuda izuzeta iz daljnjeg postupka pregleda i ocjene ponuda, zbog čega je tužitelju zakonito uskraćena legitimacija za pobijanje odluke o odabiru.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu