UsII-264/21 od 10. rujna 2021.

KLASA: 21/624

UsII-264/21 od 10. rujna 2021.
 
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Odluka o poništenju – Cijena ponude prelazi osigurana sredstva – Članak 401. ZJN 2016

Iz podataka sveza spisa proizlazi da je u ponovnom postupku, nakon što je njegova ranija odluka o odabiru poništena, naručitelj proveo ponovni pregled i ocjenu ponuda (zapisnik od 25. lipnja 2021.), kojom prilikom je utvrdio da su pristigle tri ponude, od kojih je jedna ponuda nepravilna (jer nije sukladna dokumentaciji o nabavi), a druge dvije (među kojima i tužiteljeva) neprihvatljive jer cijene ponuda prelaze planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu, što znači da, nakon odbijanja sve tri ponude, nije preostala niti jedna valjana ponuda. Naime, procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 179.903.225,00 kn (bez PDV a), dok je tužitelj dostavio ponudu u iznosu od 356.000.050,00 kn (bez PDV-a), što navodima tužbe niti ne osporava, već iznosi tvrdnje temeljem kojih smatra da naručitelj ima osigurana novčana sredstva u visini ponude s najvišom cijenom, pri čemu se referira na dokaze pribavljene u ranijem postupku, u kojem je donesena odluka o odabiru od 31. prosinca 2020. (poništena po tuženiku). Takve tvrdnje, međutim, nisu od utjecaja na donošenje drukčije odluke u ovoj stvari, jer iste nemaju podloge u dokazima pribavljenim u predmetnom (ponovnom) postupku, osobito očitovanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 17. lipnja 2021., iz kojeg nesporno proizlazi da su osigurana samo sredstva u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 17. travnja 2019., dakle iznos od 195.672.384,43 kn.

I po ocjeni ovoga Suda, pravilan je zaključak tuženika da tužitelj nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe u smislu citirane odredbe članka 401. stavka 1. ZJN-a, jer žalbom nije osporio razloge zbog kojih je njegova ponuda ocijenjena neprihvatljivom, a koji razlozi isključuju mogućnost da njegova ponuda može biti odabrana radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Navedeno ima za posljedicu da nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti propisani citiranom zakonskom odredbom, jer činjenica da je tužiteljeva ponuda ocijenjena neprihvatljivom rezultira nemogućnošću sklapanja ugovora o javnoj nabavi te time i nepostojanjem pravnog interesa za izjavljivanje žalbe.

Nisu pravno odlučni niti tužbeni navodi kojima tužitelj sadržajno upire na raniju odluku o odabiru i rješenje tuženika kojim je ta odluka poništena i predmet vraćen naručitelju na ponovni postupak, kraj činjenice da je u konkretnom slučaju tužiteljeva žalba pravilno odbačena zbog nedostatka pravnog interesa za izjavljivanje iste. Pritom se napominje da je naručitelj dužan postupati po primjedbama i stajalištima tuženika danim u njegovom ranijem rješenju (kojim je poništena odluka o odabiru) samo pod uvjetom da je stanje stvari ostalo nepromijenjeno, odnosno isto onakvo kakvo je imao u vidu tuženik prilikom poništavanja ranije odluke, što ovdje nije slučaj, zbog čega, s obzirom na drukčije utvrđeno činjenično stanje u ponovnom postupku, naručitelj nije vezan uputama tuženika iz ranijeg rješenja.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu