UsII-216/21 od 8. srpnja 2021.

KLASA: 21/389 

UsII-216/21 od 8. srpnja 2021.
 
Ne osporava sve razloga odbijanja svoje ponude – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Polazeći od činjenice (koja među strankama nije sporna) da tužitelj žalbom nije osporavao sve razloge zbog kojih je naručitelj njegovu ponudu ocijenio nepravilnom, takva ponuda nije mogla biti odabrana odnosno nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi s tužiteljem u konkretnom slučaju. Stoga nema mjesta zaključku da je u konkretnom postupku javne nabave tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja njegovih subjektivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih zakonskih pretpostavki za podnošenje žalbe protiv odluka donesenih u postupku javne nabave. U situaciji kao što je konkretna, tužbeni navodi o razlozima podnošenja žalbe i tužiteljevom viđenju njegovog pravnog i ekonomskog interesa u konkretnom slučaju te zaštiti javnog interesa ne mogu dovesti do drukčijeg ishoda ovog upravnog spora. S obzirom na navedeno, Sud zaključuje da je tuženik pravilno primijenio mjerodavni članak 401. stavak 1. ZJN-a odbacivši tužiteljevu žalbu.
Glede tužiteljevog navoda da bi u slučaju usvajanja njegove žalbe došlo do ponavljanja postupka javne nabave, pri čemu i samo postojanje takve mogućnosti treba smatrati dovoljnom u pogledu postojanja pravnog interesa tužitelja, valja navesti sljedeće. Sud smatra pravilnom tužiteljevu analizu pojma „određeni ugovor“ iz članka 401. ZJN-a, međutim, neovisno o tome, u konkretnom su slučaju ispunjene zakonske pretpostavke za odbacivanje žalbe budući da tužitelj, u okolnostima konkretnog slučaja, nije gospodarski subjekt koji bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.. Nije sporno da je tužiteljeva ponuda odbijena kao nepravilna iz više razloga. Tužitelj je u žalbi protiv odluke o odabiru osporavao samo dio razloga odbijanja njegove ponude kao nepravilne. Budući da u konkretnom slučaju nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za meritorno odlučivanje o žalbi, to nije bilo zakonske osnove za tuženikovo ispitivanje osporavane odluke po službenoj dužnosti. Polazeći od navedenog, a imajući na umu činjenicu da tužitelj nije osporio sve razloge zbog kojih je naručitelj njegovu ponudu ocijenio nepravilnom, predmetni žalbeni postupak nije mogao utjecati na pravnu opstojnost odluke o odabiru (na koju je među ostalim utjecala i ocjena da je tužiteljeva ponuda nepravilna). Drugim riječima, zbog opsega osporavanja odluke o odabiru odnosno žalbenih navoda kojima je tužitelj obuhvatio ocjenu o nepravilnosti njegove ponude, odluka o odabiru ostala bi nepromijenjena čak i u slučaju da su svi tužiteljevi žalbeni navodi ocijenjeni osnovanima.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu