UsII-196/21 od 17. lipnja 2021.

KLASA: 21/257

UsII-196/21 od 17. lipnja 2021.
 
Ponovni pregled i ocjena ponuda – Troškovnik - Upotpunjavanje – Podaci o tipu i modelu proizvoda – Nepravilna ponuda – Članak 401. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju, upravo je tuženik svojim ranijim rješenjem od 21. siječnja 2021., ukazao na to da prethodno izabrana ponuda nije u skladu sa zahtjevima DON-a i da se ponude trebaju ocijeniti u skladu za tim zahtjevom, da bi sada u osporenom rješenju, znatno ublažio svoj stav zaključivši da se usprkos izričitoj odredbi DON-a, može tražiti upotpunjavanje ponude koja ne sadrži ono za što je DON-om propisano da za posljedicu ima nevaljalost ponude i posljedično njeno odbijanje. Ovakav stav tuženika, primijenjen na konkretan slučaj, ovaj Sud ne može prihvatiti. Naime, odredba točke 2.4. DON-a glasi:“ TROŠKOVNIK, Troškovnik se stavlja na raspolaganje u EOJN kao zaseban dokument u excel formatu. Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika (DoN3). Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu s zahtjevima iz ove Don, promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku ili ne ispuni sve tražene stavke iz Troškovnika, smatrat će se da je takva ponuda nepravilna te će biti odbijena u skladu sa člankom 295. stavak 1. ZJN-a.“. Nije sporno među strankama, da II. zainteresirana osoba nije ispunila troškovnik traženim stavkama, već je navela podatke koji ne ukazuju na tip i model proizvoda koji nudi pa se takva ponuda, čiji je Troškovnik sastavni dio, u smislu citirane točke 2.4. DON-a nije mogla ocijeniti valjanom, slijedom čega je naručitelj bio ovlašten temeljem članka 295. stavka 1. ZJN-a tu ponudu odbiti, a nipošto ovlašten tražiti upotpunjavanje Troškovnika/ponude pomoću instituta iz članka 293. ovog Zakona. Zbog navedenog, II. zainteresirana osoba nije mogla valjano konkurirati za dobivanje predmetnog ugovora o javnoj nabavi pa izborom ponude jedinog preostalog ponuditelja nisu povrijeđena njezina subjektivna prava, a zbog čega nema pravni interes pobijati Odluku o odabiru ponude tužitelja pa je tuženik bio dužan žalbu odbaciti. Obzirom da tuženik nije pravilno primijenio odredbu članka 401. stavka 1. ZJN-a jer je pogrešno ocijenio utvrđene, a odlučne činjenice, trebalo je sukladno članku 434. stavak 4. ZJN-a odlučiti o žalbi II. zainteresirane osobe.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu