UsII-445/20 od 20. svibnja 2021.

KLASA: 20/875

UsII-445/20 od 20. svibnja 2021.
 
Žalba na treću odluku o odabiru - Žalitelj osporava razloge odbijanja svoje ponude (poziva na na načelo jednakog tretmana i primjenu članka 293. ZJN 2016) – Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 401. ZJN 2016
 
Proizlazi da je tuženik svojim rješenjem od 21. rujna 2020. godine u žalbenom postupku ocijenio da je naručitelj pravilno odbio ponudu tužitelja iz razloga što tužitelj ne ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, tj. da dostavljenom dokumentacijom nije otklonio sumnju u ispravnost tri sporna ispitna izvješća. Tužitelj u žalbi na III. Odluku o odabiru od 22. listopada 2020. godine ponovno osporava razloge i odbijanja svoje ponude o kojim razlozima je tuženik već odlučio izvršnim rješenjem od 21. rujna 2020. Proizlazi da je u tom rješenju tuženik ocijenio da je naručitelj pravilno postupio kada je odbio ponudu tužitelja slijedom čega naručitelj (a postupajući po drugom rješenju tuženika) nije provodio daljnje procesne radnje u postupku novog pregleda i ocjena ponuda u odnosu na ponudu tužitelja. Tužitelj žalbom i ovdje tužbom na III. Odluku o odabiru osporava činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe te je rezultat pregleda i ocjena ponuda kakvi su postojali prije donošenja druge odluke o odabiru.

Tuženik je osporavanu odluku donio i pozivom na odredbu članka 404. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi iz 2016. koja propisuje da tuženik nije ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave. Stoga u situaciji kada je tuženik svojim prethodnim rješenjem ocijenio da je naručitelj pravilno odbio ponudu tužitelja, tužitelj više ne može u žalbi na treću odluku o odabiru s uspjehom osporiti razloge odbijanja njegove ponude odnosno tužiteljeva ponuda nije mogla biti odabrana pa stoga nije mogla rezultirati niti sklapanjem ugovora o javnoj nabavi, što je u konkretnom slučaju odlučna činjenica. Naime, ocjena ima li tužitelj pravni interes da se o žalbi istog odlučuje meritorno ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju te o utvrđenom činjeničnom stanju pa i postojanju mogućnosti da bi tužitelj mogao biti odabran kao najpovoljniji ponuditelj u čemu ovdje od strane tužitelja nije udovoljeno. Pritom je od važnosti i činjenica da je tužitelj imao pravni interes u upravnom sporu pobijati I. rješenje tuženika koji pravni lijek nije iskoristio.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu