UsII-105/19-6 od 14. ožujka 2019.

KLASA: 18/688
 
UsII-105/19-6
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Zadruga - Članak 257. ZJN 2016 - Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Članak 274. ZJN 2016
 
Sud zaključuje da su u postupku javne nabave u kojem se kao ponuditelj javlja zadruga čiji su članovi različite, samostalne pravne osobe, na zadrugu kao ponuditelja, na odgovarajući način i u mjeri u kojoj to zahtijevaju specifične okolnosti konkretnog slučaja, primjenjuju se odredbe ZJN 2016 o zajednici ponuditelja.
 
U osporavanom rješenju tuženik pravilno zaključuje da se tužiteljeva sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ne može supstituirati sposobnošću za obavljanje profesionalne djelatnosti nekog drugog pravnog subjekta, budući da tužitelj kao pravna osoba nastupa kao ponuditelj pa mora, kao takav, samostalno ispunjavati ovaj kriterij za odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave.


Dostavljajući dokaze koji se odnose na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti svojih dvaju članova, a ne i dokaze koji se odnose na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti tužitelja, tužitelj nije udovoljio uvjetima iz točke 4.1.2. dokumentacije o nabavi.
 
Budući da je tužitelj dostavio dokaze koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost svojih članova, u tom je slučaju bio dužan dostaviti dokaze da bi ta dva člana zadruge zaista pružala usluge koje su predmet konkretnog postupka. Budući da tužiteljeva ponuda nije sadržavala dokaze u navedenom smislu, tuženik je pravilno ocijenio osnovanim žalbeni navod koji je ukazivao na navedene propuste.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu