UsII-366/21 od 10. siječnja 2022.

KLASA: 21/865

UsII-366/21 od 10. siječnja 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis glavnih isporuka robe – Roba slična predmetu nabave – Članak 268. ZJN 2016

Točkom 4.2.1. DON-a propisano je da za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj, mora popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak C. točku 1b. ESPD obrasca, a u slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD obrascu, sposobnost iz ove točke se dokazuje: ponuditelj mora dostaviti popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini. Popis glavnih isporuka robe sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Nesporno je odabrani ponuditelj dostavio popis 6 glavnih isporuka te iz priloženog ESPD obrasca proizlazi da su za sve navedene ugovore navedeni i iznosi. Tužitelj, protivno naručitelju, smatra kako su samo 3 od navedenih ugovora, ugovori za isporuku iste ili slične robe vezane za predmet nabave, dok 3 ugovora tome ne udovoljavaju budući da postoji razlika između OPGW (zaštitno uže za nadzemne vodove) i SN kabela (srednje - naponski kabel). Međutim, Sud prihvaća obrazloženje osporenog rješenja kako tužitelj nije dokazao da se radi o isporukama koje nisu slične predmetu nabave. To stoga što podaci koje je tužitelj dostavio uz tužbu ukazuju na razlike, ali i prema ocjeni Suda ne u mjeri koja bi dovela u sumnju ocjenu naručitelja da se radi o sličnoj robi kako je to u odnosu na dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti traženo točkom 4.2.1. DON-a. Iz dostavljenih podataka proizlazi da je zaštitna užad s ugrađenim svjetlovodnim nitima, vodič vrlo slične konstrukcije kao i klasični vodiči. Eventualne druge dokaze koji bi bili prikladni za utvrđivanje ove činjenice, tužitelj nije predložio.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu