UsII-99/19-8 od 20. ožujka 2019.

KLASA: 18/798 
 
UsII-99/19-8 od 20. ožujka 2019.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – Naziv druge ugovorne strane – Članak 268. stavak 3. ZJN 2016
 
Tuženik je pravilno ocijenio da se tužitelj nije pridržavao zahtjeva točke 4.2.1. dokumnetacije o nabavi (podatak o nazivu druge ugovorne strane u popis glavnih usluga), a koji zahtjev je u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2016/7 od 5. siječnja 2016., o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
 
Osnovano tuženik u odgovoru na tužbu navodi da tužitelj tijekom žalbenog postupka nije dokazao da je tražio privolu ispitanika u smislu tada važeće Opće uredbe o zaštiti podataka, niti da postoji legitimni interes tužitelja kao voditelja obrade podataka, temeljem kojeg bi bio ovlašten staviti na raspolaganje osobne podatke korisnika usluga servisa kada su ti korisnici fizičke osobe, te nije dokazao da nije u mogućnosti trećim stranama dati na uvid podatak o nazivu građanina – kupca, fizičke ososbe kao druge ugovorne strane. Bez tog podatka naručitelje nije mogao niti je bio u mogućnosti izvršiti provjeru dostavljenih podataka sukladno zakonskom ovlaštenju iz članka 264. stavka 4. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu