UsII-204/21 od 8. srpnja 2021.

KLASA: 21/301

UsII-204/21 od 8. srpnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Radovi – Isto ili slično  - Izgradnja/rekonstrukcija - Članak 290. ZJN 2016

U ovom predmetu je sporno tumačenje točke 29.1. dokumentacije za nabavu koja glasi: „Gospodarski subjekt mora dokazati da ima minimalno iskustvo u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom deset (10) godina koje prethode toj godini na radovima koji su isti ili slični predmetu nabave: najmanje 1 (jedan) ugovor koji obuhvaća izgradnju javne ceste ili nerazvrstane ceste, čija je vrijednost najmanje jednaka 20.000.000,00 kn bez PDV-a ili 2 (dva) ugovora čija je zbrojena vrijednost najmanje jednaka 20.000.000,00 kn.“
U postupku je utvrđeno da je naručitelj odbio ponudu Zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek d. o. o. iz Ivanić Grada, Crotal d. o. o. iz Bjelovara i SI-Grad d. o. o. iz Mošćenice jer je ocijenio da taj ponuditelj nije ispunio uvjete propisane točkom 29.1. dokumentacije o nabavi koja se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost. Naime, iz reference koju je dostavila navedena zajednica ponuditelja utvrđeno je da se dostavljena referenca odnosi na izvršene radove na rekonstrukciji u vrijednosti od 14.231.403,25 i radove na izgradnji u vrijednosti od 15.601.366,17 kuna. Stoga je naručitelj ocijenio da ta zajednica ponuditelja ne ispunjava uvjete propisane točkom 29.1. dokumentacije o nabavi jer se izvršeni radovi odnose na radove izgradnje i rekonstrukcije.
Po ocjeni ovog suda, Državna komisija je pravilno ocijenila da naručitelj točkom 29.1. dokumentacije o nabavi nije propisao koji radovi će se smatrati sličnim predmetu nabave i pravilno nije prihvatila tumačenje naručitelja da se taj pojam treba tumačiti isključivo u smislu novoizgrađene ceste. Takvo tumačenje naručitelja je na štetu Zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek d. o. o. iz Ivanić Grada, Crotal d. o. o. iz Bjelovara i Sl-Grad d. o. o. iz Mošćenice i u suprotnosti je sa stajalištem ovog suda da očiti propust naručitelja u sastavu dokumentacije o nabavi ne može ići na štetu ponuditelja u fazi pregleda i ocjene ponuda (Usll-349/20-6 od 17. studenoga 2020.). Državna komisija je pravilno poništila Odluku o odabiru u predmetnom postupku javne nabave, uz obrazloženje s kojim je ovaj sud suglasan u cijelosti.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu