UsII-208/21 od 6.srpnja 2021.

KLASA: 21/232

UsII-208/21 od 6. srpnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Vrijednost radova -  Nalaz i mišljenje vještaka  - Ugovor po sistemu „ključ u ruke“
 
Prema stanju spisa razvidno je da je u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja tužitelju i zainteresiranim osobama omogućeno sudjelovanje u upravnom postupku sukladno odredbama ZUP-a i ZJN-a, posebice izjašnjavanje o svim iznesenim okolnostima i činjenicama te pribavljenim dokazima. Također, tuženik je u potpunosti razmotrio žalbene navode, koje tužitelj ponovno iznosi u ovoj tužbi, te je dao dostatne razloge zbog kojih je iste ocijenio neosnovanim. Suprotno navodima tužbe, tuženik se očitovao na zajednički nalaz i mišljenje vještaka strojarske i građevinske struke na koji se tužitelj poziva, kao i na stručno mišljenje koje je naručitelj pribavio, i u rješenju dao detaljne i argumentirane razloge zbog kojih je kod ocjene pravilnosti utvrđenog činjeničnog stanja u obzir uzeo mišljenje stručnjaka koji je dostavio naručitelj, prije svega polazeći od prirode ugovora iz reference broj 2 koji je sklopljen po sistemu "ključ u ruke".
S obzirom da je u prethodnom žalbenom postupku utvrđena sličnost radova navedenih u referencama br. 1. i 2., te da iz potvrde druge ugovorne strane INA d.d. za radove iz reference broj 2 proizlazi da su predmet tog ugovora doista bili radovi koji se odnose na rekonstrukciju sustava obrade kondenzata u industrijskim, procesnim i energetskim postrojenjima i da je potvrđena ukupna vrijednost radova, koji su prema sklopljenom ugovoru "ključ u ruke" izvršeni uredno i u punom iznosu, te imajući u vidu stručno mišljenje vještaka koje je naručitelj zatražio radi ocjene vrijednosti relevantnih radova iz reference br. 2. odnosno radi vještačenja cijena koje je odabrani ponuditelj naveo kao dokaz tehničke sposobnosti u svojoj ponudi, navodi tužbe nisu od utjecaja na pravilnost činjeničnog stanja utvrđenog u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu