UsII-78/23 od 15. lipnja 2023.

KLASA 23/142
UsII-78/23 od 15. lipnja 2023.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Minimalne razine – Uvjet registracije – Ovlaštenje ili članstvo – lex specialis – Članak 256., 257. i 264. ZJN 2016
 
  • Prema ocjeni i ovoga Suda pravilno je tuženik ocijenio da se u postupcima javne nabave primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16. i 144/22. – dalje u tekstu: ZJN) koji predstavlja lex specialis u odnosu na druge zakone Republike Hrvatske. Dakle, odredbama ZJN-a utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj ili drugi subjekt radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja i taj zakon je lex specialis u predmetnom postupku, a ne Zakon o pružanju usluga u turizmu.
  • Pravilno se tuženik poziva i na odredbe članka 256. i 257. ZJN-a iz kojih proizlazi da javni naručitelj u postupku javne nabave nije obvezan propisati kriterij za odabir gospodarskog subjekta odnosno nije dužan tražiti od gospodarskih subjekata da dokaže minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ali ukoliko ih naručitelj odredi odnosno ako propiše uvjete sposobnosti on ih mora odrediti na način da ne smiju prelaziti minimalnu razinu sposobnosti. Iz odredaba članka 257. stavak 1. i 2. ZJN-a proizlazi da naručitelj može propisati samo u tim odredbama propisane načine dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. Isto tako iz odredbe članka 264. stavak 2. ZJN-a jasno proizlazi da se u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti od gospodarskih subjekata ne smije tražiti da dokažu da su registrirani za obavljanje točno određenih djelatnosti.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu