UsII-81/21 od 13. travnja 2021.

KLASA: 20/933

UsII-81/21 od 13. travnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost- Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Popis glavnih usluga- Članak 280. i 290. ZJN 2016

U ovoj pravnoj stvari sporno je je li odabrani ponuditelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost za obavljanje traženih usluga, odnosno ispunjava li kriterije za odabir.
Odredbom članka 280. stavka 4. ZJN 2016 propisano je da se pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 258. i 259. ovoga Zakona osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa (članak 273. stavak 1. ZJN 2016). 15. Iz podataka spisa razvidno je da se odabrani ponuditelj oslonio na resurse Alpha Score d.o.o. Osijek koji su nužni za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, što je sukladno naprijed citiranim zakonskim odredbama. Međutim, s obzirom da je u točki 15.2.3. dokumentacije o nabavi propisano da se, među ostalim, tehnička i stručna sposobnost dokazuje popisom glavnih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave, a da ponuditelj u ponudi nije dokazao da ima iskustvo u održavanju DMS sustava s vanjskim sustavima upotrebom tehnologije web servisa (REST, WSDL, SOAP) na IBM FileNet platformi, pravilno je postupio tuženik kada je poništio Odluku. Tužbeni prigovori o broju učinjenih propusta kod odabira i donošenja Odluke nisu od utjecaja na rješavanje stvari. Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu