UsII-123/21 od 12. svibnja 2021.

KLASA: 20-02/22

UsII-123/21 od 12. svibnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde –Postupak dodjele koncesije – Pojašnjenje ili dopuna uredne ponude – Članak 32., 34. Zakona o koncesijama

Zainteresirana osoba je dostavila potvrde o izvršenim ugovorima sa datumom iz 2013., a iz dokumentacije za nadmetanje jasno proizlazi da je potrebno iskustvo za izvršenje ugovora trebalo dokazati popisom pruženih usluga popraćen potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima izvršenih u godini u kojoj je započet postupak davanja koncesije, dakle 2020. i u prethodnih pet godina koje prethode toj godini, ili urednom izvršavanju ugovora koji su u tijeku, a koji izdaje druga ugovorna strana. Iz provjere informacija navedenih u ponudi koju je poslao zainteresiranoj osoba, Crtorad d.o.o., naručitelj Grad Križevci, sukladno članku 34. Zakona o koncesijama proizlazi da je referentno razdoblje bilo, popis usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak davanja koncesije 2020. i tijekom pet godina koje prethode toj godini 2019., 2018., 2017., 2016. i 2015. Jasno proizlazi da iskustvo odabranog ponuditelja stečeno do datuma izdavanja svake pojedine potvrde iz 2013. ne obuhvaća referentno razdoblje kako to zahtijeva dokumentacija za nadmetanje. Točno je da davatelj koncesije kako to navodi tuženik nije odredio starost potvrda. Međutim, bitno je da se potvrdama iz ranijeg razdoblja iz 2013. ne može dokazivati nešto što je izvan onog okvira vremenskog i činjeničnog, koje se njima potvrđuju. Dakle, potvrdama iz 2013. može se dokazati samo činjenica da je do datuma izdavanja svake pojedine potvrde iz 2013., uredno, određeni gospodarski subjekt izvršio predmetne poslove. Navedenim potvrdama nikako se ne može dokazati, budući da datiraju iz 2013., da se predmetni poslovi uredno izvršavaju i nadalje, te da bi se to moglo protegnuti i na traženo referentno razdoblje 2020., odnosno 2015. do 2020.

S obzirom da je odredbom članka 34. stavka 4. Zakona o koncesijama propisano da će davatelj koncesije odbiti rješenjem neuredne ponude, prema ocjeni ovoga Suda, kako se radilo o neurednoj ponudi, davatelj koncesije ju je trebalo odbiti, a ne postupiti sukladno odredbi članka 34. stavka 5. Zakona o koncesiji. Naime, navedenom odredbom je jasno propisano da u postupku pregleda i ocjene ponude sve do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, davatelj koncesije može u primjerenom roku koji ne može biti kraći od pet, niti duži od deset dana zaključkom pozvati ponuditelja da pisano pojasne ili dopune urednu ponudu koju je predao u skladu s člankom 32. ovog Zakona. Kako je odredbom članka 32. stavak 5. jasno propisno se pri izradi ponude natjecatelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, prema ocjeni ovoga Suda ponuda kojom se ponuditelj nije pridržavao zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje je neuredna. Stoga, kako se prema ocjeni ovoga Suda radi o neurednoj ponudi, a ponuditelj se može pozvati da pisano pojasni ili dopuni samo urednu ponudu, koja je predana u skladu sa člankom 32. stavkom 5. Zakona o koncesiji, a koji jasno traži da se pri izradi ponude natjecatelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, navedenu ponudu je sukladna članku 34. stavak 4. Zakona o koncesijama trebalo odbiti.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu