UsII-449/20 od 19. siječnja 2021.

KLASA: 20/824

UsII-449/20 od 19. siječnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Provjera  istinitosti podataka -  Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
 
S obzirom da iz zapisnika o pregledu zaprimljenih ponuda i obrazloženja odluke o odabiru, te navoda naručitelja danih u odgovoru na žalbu ponuditelja Kolektor Strix d.o.o., proizlazi da je prilikom ocjene tehničke i stručne sposobnosti tog ponuditelja cijenio vrijednost izvršenih ugovora (referenci) dostavljenih kao dokaz te sposobnosti, imajući u vidu citirane odredbe ZJN i mjerodavnu točku 27.3.1 DON-a, pravilno je utvrđeno da postupak pregleda i ocjene ponude zainteresirane osobe Kolektor Strix nije zakonit jer je navedena ponuda odbijena iz razloga koji dokumentacijom o nabavi nije propisan kao uvjet sposobnosti. Kako je relevantnom odredbom DON-a kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti propisano da ponuditelji moraju dokazati prethodno stečeno iskustvo na određenoj vrsti radova u određenom vremenskom razdoblju koje prethodi postupku javne nabave, te vrijednost radova nije propisana kao uvjet sposobnosti, pozivanje tužitelja na članak 268. stavak 6. ZJN nije od utjecaja na drugačije rješenje predmetne stvari.
Također, nakon izvršenog uvida u spisu priloženu dokumentaciju i to potvrde o izvršenim radovima navedenim u ESPD obrascu, koje je Kolektor Strix d.o.o. dostavio po pozivu naručitelja za pojašnjenje ponude sukladno članku 293. stavku 1. ZJN, i prema ocjeni ovoga Suda nije nesporno utvrđeno svojstvo u kojem je taj ponuditelj sudjelovao u izvršenju ranijih ugovora (referenci) na koje se odnose potvrde dostavljene radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti odnosno okolnosti na temelju kojih je ponuda odbijena budući da naručitelj radi provjere istinitosti dostavljenih podataka nije postupio sukladno odredbi članka 264. stavka 4. ZJN već je provjeru izvršio samo na službenim internetskim stranicama predmetnih projekata.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu