UsII-215/21 od 9. srpnja 2021.

KLASA: 21/282

UsII-215/21 od 9. srpnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
 
Točkom 4.2.1. dokumentacije o nabavi propisano je da gospodarski subjekt Popisom radova mora dokazati iskustvo u izvođenju radova istih ili sličnih predmetu ove nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini. Iz Popisa radova mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt izvršio: - 1 (jedan) ili više (maksimalno tri (3)) ugovora temeljem kojeg su izvedeni radovi izgradnje ili rekonstrukcije sustava ozvučenja u tunelima minimalne ukupne vrijednosti 500.000,00 kn. Sposobnost iz točke 4.2.1. dokazuje se sljedećim popratnim dokumentima: - Popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, koji sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.“. Iz citirane odredbe DON-a proizlazi da se sposobnost za izvršenje predmeta nabave dokazuje popisom radova, a ne popisom izvršenih ugovora.
Iz podataka spisa i podnesaka stranaka nesporno proizlazi da je tužitelj oslanjajući se na sposobnost društva Assist d.o.o. iz Ljubljane dostavio naručitelju Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) iz koje proizlazi da je imenovano društvo vršilo radove ozvučenja u tunelu Markovec, Slovenija, temeljem ugovora:“ Izvedba Nadzornog - upravljačkih sustava i hitnog poziva za elektro i strojnu opremu u tunelu Markovec, Slovenija“ od 3. travnja 2014., koji je, ali za druge radove dopunjen Aneksom 1. od 29. svibnja 2015. godine. Spomenuti ugovor je u potpunosti izvršen 20. veljače 2017., ali su radovi ozvučenja tunela predani naručitelju Dars d.d. Ljubljana, u lipnju 2015., od kada je za te radove tekao i jamstveni rok.
Obzirom da je u DON-om naručitelja izričito određeno da se sposobnost gospodarskog subjekta odnosi na izvođenje radova istih ili sličnih predmetu nabave, obzirom da ni tužitelj ne spori da je radove ozvučenja tunela Markovec predao u lipnju 2015., i obzirom da je, kao dokaz traženih referenci, trebalo dostaviti popis radova, a ne popis izvršenih ugovora (koji uključuju i radove koji nisu isti ili slični predmetu nabave) proizlazi da je tuženik točno i pravilno utvrdio odlučnu činjenicu, a ta je da tužitelj nije dokazao da je gospodarski subjekt na koji se oslanja izvršio radove iste ili slične predmetu nabave u razdoblju od 5 godina koje prethodi godini u kojoj je nabava započela.
Drugim  riječima, unatoč uredno izvršenim svim radovima iz ugovora „Izvedba nadzorno-upravljačkog susatava i hitnog poziva na elektro i strojnu opremu u tunelu Markovec“, radovi ozvučenja tunela nisu izvršeni u referentnom razdoblju, već prije, konkretno u lipnju 2015., a ovaj postupak je započeo 2021., pa je tuženik osnovano zaključio da traženi zahtjev iz točke 4.2.1. DON-a tužitelj nije ispunio.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu