UsII-218/21 od 15. srpnja 2021.

KLASA: 21/353

UsII-218/21 od 15. srpnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova – Radovi postave vertikalne prometne signalizacije u tunelima – Članak 268., 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Tuženik je ocijenio osnovanim žalbeni navod ovdje II. zainteresirane osobe da tužitelj naknadnom dostavom reference „Izvođenje radova vertikalne prometne signalizacije tuneli Klis - Grlo, tunel Mihovilović na D1 u vrijednosti od 650.001,52 kn, u razdoblju od 2. rujna do 18. veljače 2020.“, koje radove je tužitelj Prvi treptač d.o.o. izvršio za Spegra d.o.o., nije udovoljio uvjetu koji se odnosi na radove postave vertikalne signalizacije u tunelima u minimalnom iznosu od 500.000,00 kn, kako je to traženo u ovom postupku javne nabave. Radovi na koje se odnosi referenca izvedeni su u okviru projekta "Izvanredno održavanja cestovnih objekata (vijadukt Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovaća tunel Klis-Grlo) i kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin-Klis) prolaza ispred vijadukta Mihovilović. Tuženik je ocjenom dokumentacije i troškovnika iz tog postupka javne nabave, kao i očitovanja Hrvatskih cesta d.o.o. kao naručitelja u tom postupku, utvrdio da se dio radova iz navedenog projekata odnosio na radove prometne signalizacije, odnosno postave vertikalne signalizacije, međutim, da tužitelj nije dokazao da se dostavljena referenca u cijelosti odnosi na postavljanje vertikalne signalizacije u tunelima. Ovo iz razloga jer se dostavljena reference većim dijelom odnosi na postavljenje prometne signalizacije zbog radova na vijaduktima i kolniku državne ceste, a u manjem obimu na prometnu signalizaciju u tunelima pa tuženik smatra da tužitelj nije dokazao da je izvršio radove postave vertikalne signalizacije u tunelima u visini kao je traženo u ovom postupku. Osim toga, kako se ni iz preslike Projekta 29-19, u kojem je grafički prikazana uspostava regulacije prometa u zoni zahvata koja obuhvaća i tunele Klis i Mihovilović, nije moglo utvrditi u kojoj mjeri se radi o postavi prometne signalizacije, to je tuženik iz navedenih razloga poništio Odluku o odabiru i predmet vratio naručitelju na ponovni postupak.

Slijedom utvrđenih činjenica i izvedenih dokaza, ovaj Sud ocjenjuje da tužitelj svojim navodima nije doveo u sumnju utvrđenje tuženika kako tužitelj nije dokazao da je izveo radove postave vertikalne prometne signalizacije u tunelu Klis-Grlo i tunelu Mihovilović u vrijednosti od 650.001,52 kn, odnosno da dostavljenom referencom nije dokazao stručnu sposobnost, a koje utvrđenje tuženika se temelji na iscrpno provedenom dokaznom postupku. Slijedom navedenog proizlazi da se osporeno rješenje, suprotno navodima tužitelja ne može ocijeniti nezakonitim jer je tuženik za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge obrazložene u smislu članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku, dok tužitelj svoje navode ničim nije dokazao.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu