UsII-197/22 od 9. studenog 2022.

KLASA: 22/488

UsII-197/22 od 9. studenog 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis vozila – Valjnost ugovora o najmu – Pozivanje na druge postupke javne nabave istog naručitelja

Prema ocjeni ovoga Suda pravilan je zaključak tuženika da je odabrani ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave Lone d.o.o., Vrlika, dokazao sposobnost sukladno uvjetima koje je naručitelj propisao u dokumentaciji o nabavi, jer je u sklopu ažuriranih popratnih dokumenata dostavio traženu izjavu i popis vozila uz koji popis je priložio ugovor o najmu sklopljen između odabranog ponuditelja i gospodarskog subjekta Božo Comerce d.o.o., Vrlika, za sporno vozilo (autobus), pa proizlazi da je isti dostavio dokaze koje je naručitelj propisao za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti u dokumentaciji o nabavi.
U pogledu primjene odredaba Zakona o obveznim odnosima, a u vezi s sklopljenim ugovorom o najmu, točka 9.14. dokumentacije o nabavi odnosi isključivo na uvjete iz ugovora o javnoj nabavi koji se odnosi na predmet nabave, no međutim pravilno napominje da sama činjenica da sporni ugovor o najmu ne sadrži odredbu o iznosu najamnine ne čini ugovor ništetnim u smislu odredbi Zakona o obveznim odnosima, a isto tako iz članka 3. tog ugovora proizlazi da je navedeno da će se cijena najma regulirati aneksom ugovora, pa se niti prigovori tužitelja izneseni u tom pravcu ne mogu prihvatiti kao osnovani.
Tuženik osnovano smatra da su bespredmetni navodi tužitelja kojima upućuje na druge postupke javne nabave istog naručitelja, jer je u konkretnom slučaju žalba tužitelja izjavljena na konkretnu odluku o odabiru u predmetnom postupku javne nabave, pa dokazi iz tog drugog postupka nisu relevantni za odluku tuženika o zakonitosti naručiteljeve ocjene tehničke i stručne sposobnosti odabranog ponuditelja u ovom postupku, jer je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi predmet kontrole tuženika isključivo onaj postupak javne nabave u povodu kojeg je izjavljena žalba.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu