UsII-31/23 od 29. ožujka 2023.

KLASA: 23/10
UsII-31/23 od 29. ožujka 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Istinitost podataka- Vrijednost radova/ugovora- Datum izvršenja- Članak 268. i 403. ZJN 2016
 
Prema ocjeni Suda, odabrana zajednica ponuditelja dokazala je ispunjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na iskustvo gospodarskog subjekta, dostavivši naručitelju popis radova, koji popis sadrži sve elemente iz točke 4.3.1. DON-a i potvrdu druge ugovorne strane - naručitelja radova koje je ponuditelj obavio u referentnom razdoblju (Zagrebački holding d.o.o., Sektor marketinga, prodaje i nabave, Služba za nabavu), KLASA: ZGH-43-16-287, URBROJ: 01-07-02-16 od 1. travnja 2016., kojom se potvrđuje uredno izvođenje, ishod radova te njihova vrijednost (2.664.563,56 eura bez PDV-a).
Razmatrajući sadržaj navedene potvrde, kao cjeline, u svjetlu činjenice da je DON, kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1., propisao potvrdu o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova (s obvezatnim sadržajem takve potvrde), Sud zaključuje da predmetna potvrda (koja se izdaje po okončanju radova i potvrđuje činjenice u vezi s obavljenim radovima) sadrži podatak o vrijednosti izvedenih radova, a ne ugovorenih radova, kao što smatra tužitelj.
Što se tiče podataka o razdoblju izvođenja radova, na što također tužitelj upire u tužbi, valja istaknuti da je u potvrdi naručitelja, kao vrijeme ispunjenja ugovora, navedeno razdoblje od 2012. do 2016., što nije u suprotnosti s podacima iz ESPD obrasca odabrane zajednice ponuditelja koji se odnose na razdoblje u kojemu su izvođeni radovi kojima se dokazuje iskustvo gospodarskog subjekta u smislu točke 4.3.1. DON-a.
S obzirom na činjenicu da je navedenom potvrdom druga ugovorna strana potvrdila da je odabrana zajednica ponuditelja uredno izvela ugovorene radove u ugovorenim rokovima i prema pravilima struke, tužiteljev navod da je potvrda izdana prije okončanja razdoblja u kojemu su radovi izvođeni, ne dovodi u sumnju točnost podataka koji su navedeni u potvrdi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu