UsII-177/21 od 10. lipnja 2021.

KLASA: 21/252

UsII-177/21 od 10. lipnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Usluge slične predmetu nabave – Popis glavnih usluga  - Pregled i ocjena ponuda – Članak 280., 290., 268. ZJN 2016

Među strankama je sporno ispunjava li odabrani ponuditelj uvjete iz citirane točke dokumentacije o nabavi. Naime, tužitelj smatra da usluge čije je obavljanje u referentnom razdoblju tužitelj dokazao ne obuhvaćaju usluge zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla odnosno da te usluge ne potpadaju pod pojam „usluge slične predmetu nabave“. Sud prihvaća ocjenu tuženika da je zainteresirana osoba dokazala ispunjavanje uvjeta iz točke 4.2.1. dokumentacije o nabavi. Naime, iz spisa predmeta razvidno je da je zainteresirana osoba u predmetnom postupku dostavila dokaze o obavljenoj usluzi u referentnom razdoblju (2019. godini): „Usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba, grupa V., zona V - Pešćenica, Žitnjak, Donja Dubrava i Sesvete u vrijednosti od 1.064.464,06 kn", koja usluga uključuje i uklanjanje uginulih glodavaca iz i oko objekata gdje je provedena deratizacija, što, prema ocjeni Suda, upućuje na zaključak da je zainteresirana osoba u referentnom razdoblju obavljala usluge koje su obuhvaćene točkom 4.2.1. dokumentacije o nabavi. Valja napomenuti da je za ocjenu ispunjavanja navedenog uvjeta u konkretnom slučaju mjerodavna isključivo točka 4.2.1. dokumentacije o nabavi koja jasno i nedvosmisleno upućuje na volju naručitelja glede dokazivanja ispunjavanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja iz te točke dokumentacije o nabavi, zbog čega tužiteljevo pozivanje na različite propise koji uređuju područje zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla ne može dovesti u sumnju zakonitost osporavanog rješenja tuženika.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu