UsII-73/23 od 7. lipnja 2023.

KLASA 23/106
UsII-73/23 od 7. lipnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi – Uvjerenja o ispitivanju radnih strojeva – Trenutak dokazivanja sposobnosti – Članak 268., 263. i 293. ZJN 2016
 
  • Sud prihvaća ocjenu tuženika da uvjet raspolaganja opremom u svrhu izvršenja okvirnog sporazuma ne znači da ponuditelj već u trenutku predaje ponuda mora raspolagati propisanom opremom, pa time niti zapisnicima o pregledu i ispitivanju te opreme izrađenim prije predaje ponude, odnosno isteka roka za podnošenje ponude. Tuženik, pozivajući se na mjerodavne odredbe ZJN-a i DON-a u osporenom rješenju kao i u odgovoru na tužbu, osnovano navodi da trenutak predaje ponude i ESPD obrasca nije jedini odlučujući za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti, jer to ovisi o vrsti dokaza koji se traži. Također, sukladno pravnom shvaćanju ovoga Suda, iznesenom u više presuda, kada su u pitanju tehnički uvjeti kojima mora udovoljavati ponuda, nije ekonomski opravdano niti realno očekivati da ponuditelj, koji se tek natječe, u toj fazi postupka raspolaže s traženim tehničkim sredstvima potrebnim tek u fazi izvršenja budućeg mogućeg ugovora.
  • Iz podataka spisa razvidno je da je odabrani ponuditelj postupio u skladu s pozivom naručitelja, te je dostavio nove dokumente odnosno zapisnike o pregledu i ispitivanju radnih strojeva od 6. prosinca i 15. prosinca 2022., provedenom između ostalog i sukladno propisima Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, čime su otklonjene manjkavosti u ranije predanim zapisnicima, a prema kojima su isti strojevi odnosno oprema također ispunjavali propisane sigurnosno-zdravstvene zahtjeve.
  • S obzirom na navedeno, i prema ocjeni ovoga Suda, ponuditelj je u konkretnom slučaju dokazao traženu tehničku i stručnu sposobnost sukladno točki 4.2.4. DoN-a.