UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

KLASA: 19/972

UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

Tehnička dokumentacija – Dopuna ažuriranih popratnih dokumenata - Dio dokumentacije na stranom jeziku – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) - Članak 268., 290., 295. i 263. ZJN 2016 


Tuženik je dao detaljne i valjane razloge utemeljene na podacima u spisu za svoj zaključak da odabrani ponuditelj ni u dopuni ažuriranih popratnih dokumenata nije dostavio svu traženu tehničku dokumentaciju sukladno točki 12.2.C.1. DON-a za određene stavke troškovnika, iz koje bi bila vidljiva kompatibilnost ponuđenih proizvoda za pojedine stavke prema uvjetima traženima tehničkom specifikacijom te je pravilno utvrđeno da je naručitelj postupio suprotno članku 290. stavku 1. te članku 295. i 263. stavku 3. ZJN, jer pregled i ocjenu nije izvršio na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi.

Nadalje, s obzirom da je utvrđeno da je dio tražene dokumentacije tužitelj dostavio bez prijevoda na hrvatski jezik, pravilno je ocijenjeno da naručitelj nije pregled i ocjenu ponuda izvršio sukladno pravilima DON-a, u kojoj je propisano da dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obvezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojem je prijevod izvršen.

Prema podacima spisa, također proizlazi da je rok valjanosti ponude odabranog ponuditelja i jamstva za ozbiljnost ponude istekao 16. rujna 2019. te da je odluka o odabiru donesena iako naručitelj nije tražio produljenje tog roka prema članku 216. stavku 2. ZJN 2016.
 

Kako je izjavom od 15. listopada 2019. pribavljenom u tijeku žalbenog postupka ovlašteni distributer Eurotrade d.o.o. izjavu o sukladnosti proglasio nevaljanom i neobvezujućom, navodeći da ista ne predstavlja očitovanje ili izjavu s kojom je proizvođač tih proizvoda obvezan ili suglasan, te imajući u vidu i očitovanje izdavatelja sporne izjave, pravilno je utvrđeno da u ponudi odabranog ponuditelja postoji nedostatak te da stoga tužitelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost na način kako je traženo dokumentacijom o nabavi. S obzirom da je nesporno da je sam izdavatelj sporne izjave o sukladnosti povukao tu izjavu i zabranio njeno daljnje korištenje u bilo koje svrhe pa tako i za predmetno javno nadmetanje, uz obrazloženje da je ista neovlašteno ovjerena, prigovori tužitelja kojima osporava istinitost i pravilnost izjave od 15. listopada 2019. nisu od utjecaja na pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu