UsII-167/22-8 od 8. rujna 2022.

KLASA: 22/375

UsII-167/22-8 od 8. rujna 2022.

Ekonomska i financijska sposobnost – Tehnička i stručna sposobnost – Izuzeće člana DKOM-a – Članak 290. ZJN 2016
 
Naručitelj KBC Zagreb odbio je ponudu tužitelja jer je za istu utvrđeno da je neprihvatljiva jer nije udovoljila uvjetu ekonomski i financijske sposobnosti propisanu točkom 4.2.1. DON nije dokazala da je u svakoj od tri posljednje dostupne financijske godine ostvarila godišnji promet jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Isto tako je ocijenjeno da tužitelj ne udovoljava uvjetu tehničke i stručne sposobnosti (4.3.1. DON) jer jedna referenca nije ista ili slična predmetu nabave, odn. ne odnosi se na zgradu javne namjene ili zgradu koje su namijenjene boravku ljudi, a preostalim referencama nije dokazao uvjet.
Prema ocjeni ovoga Suda neosnovani su tužbeni navodi vezani za zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, jer kako je naručitelj objavio u EOJNRH odluku o odabiru s pripadajućim zapisnikom u konkretnom slučaju nije bila uskraćena pravna zaštita niti mogućnost osporavanja svih obilježja odabrane ponude.
Točkom 4.2.1. DON-a (uvjet ekonomske i financijske sposobnosti) jasno i nedvojbeno je propisano da ponuditelj mora imati godišnji promet u iznosu koji je jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave, odn. iz iste ne proizlazi, kako to pogrešno smatra tužitelj, da je bilo potrebno dokazati ukupan promet u zadnje tri godine, odn. da je prosjek prometa u zadnje tri godine jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave, nego je u svakoj od zadnje tri godine trebao imati promet koji je jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Nesporno je da tužitelj nije imao u svakoj od zadnje tri godine godišnji promet u vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave, pa je stoga prema ocjeni ovoga Suda navedeni prigovor tužitelja neosnovan.
Neosnovan je tužiteljev prigovor da bi predmetni u uvjet ekonomske i financijske sposobnosti bio nezakonit i da je na tu nezakonitost tuženik trebao paziti po službenoj dužnosti. U konkretnom slučaju je mjerodavnom odredbom DON tražen godišnji promet te je propisano da minimum godišnjeg prometa mora biti jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave te je uvjet  propisan u skladu s čl. 258. ZJN 2016. Tužitelj neosnovano navodi da je odredba DON nezakonita jer nije određena gornja granica godišnjeg prometa jer iz čl. 258. ZJN jasno proizlazi da je određeno koliki minimalni godišnji promet mora iznositi, dakle donja granica, a gornja granica niti ne može, niti mora biti ograničena.
Naručitelj će odbiti ponudu za koju je utvrdio da ne udovoljava i samo jednom od uvjeta sposobnosti. Kako tužitelj nije dokazao udovoljenju uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti njegova ponuda ostaje neprihvatljiva i da eventualno udovoljava ostalim uvjetima iz dokumentacije o nabavi. Stoga se pravilno prema ocjeni ovoga Suda tuženik vodio načelom razmjernosti i ekonomičnosti te se nije upustio u daljnje izvođenje dokaza u vezi sa spornim uvjetom tehničke i stručne sposobnosti. Dakle, tuženik je ukazao naručitelju na pogreške učinjene prilikom pregleda i ocjene tužiteljeve ponude u pogledu spornog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, ali kako tužitelj nije dokazao udovoljenje uvjetima ekonomske i financijske sposobnosti pravilno je naručitelj navedenu ponudu odbio. Stoga svi navedeni prigovori nisu od utjecaja na zakonitost osporenog rješenja. Isto tako ni ostali prigovori tužitelja nisu od utjecaja na zakonitost osporenog rješenja budući da je tuženik dao jasne i dostatne razloge u obrazloženju rješenja koje ovaj sud prihvaća.
 Navedeno se posebno odnosi na prigovor da je tužitelju narušeno pravo na pravično suđenje jer je članica tuženika gospođa Nelica Vidić, zamjenica predsjednice koja se morala izuzeti iz predmetnog postupka budući da je bila višegodišnja zaposlenica KBC Sestre milosrdnice, ustanove koja ima istog vlasnika kao i naručitelj te iznimno povezana s naručiteljem. Iz podataka koje i sam tužitelj navodi Nelica Vidić nije bila u radnom odnosu kod navedenog naručitelja, a osim toga ista je osmu godinu za redom član tuženika što je dovoljni vremenski odmak da bi njena nepristranost i neovisnost pri odlučivanju bila neupitna. Činjenica da se u konkretnom slučaju radi o zdravstvenim ustanovama kojima je isti osnivač nije od utjecaja, jer postupak javne nabave ne provodi osnivač, nego sama zdravstvena ustanova.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu