UsII-411/20 od 18. prosinca 2020.

KLASA: 20/768

UsII- 411/20 od 18. prosinca 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Vrijednosni kriterij – Članak 268., 403. ZJN 2016

Nije osnovan prigovor tužitelja da je dokazao da je ispunio uvjete tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine, odnosno uvjete propisane točkom 4.2.1. dokumentacije o nabavi – Popis radova, prema kojoj gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio radove iste ili slične predmetu nabave. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 (dva) izvršena rada mora biti minimalno u visini 1/3 procijenjene vrijednosti nabave. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave, sposoban kvalitetno izvršiti radove koji su predmet nabave.
Tužitelj u tužbi tvrdi da se ugovor „Povremeni najam traktora s rukom i priključcima za košnju trave, šiblja i grana drveća“-vrijednost izvršene usluge: 2.641.200,00 kn odnosi na rezanje živice, šiblja, granja uz prometnicu traktorom s rukom i priključcima za košnju trave, šiblja i grana drveća, ručna košnja trave te utovar i odvoz posječene drvne mase s prometnica, o čemu prilaže Okvirne sporazume i popratnu dokumentaciju. Iz Okvirnih sporazuma i popratne dokumentacije, koje je tužitelj dostavio uz tužbu, proizlazi da su isti sklopljeni sa zajednicom ponuditelja te da nije vidljivo koji dio Okvirnog sporazuma je izvršavao koji od članova zajednice ponuditelja pa tako niti vrijednost istih. Osim toga, radovi rezanja živice, šiblja, granja uz prometnicu traktorom s rukom i priključcima za košnju trave, šiblja i grana drveća, ručna košnja trave, utovar i odvoz posječene drvene mase s prometnice predstavljaju manji dio predmeta sporazuma i to u vrij od 545.750,00 kn, iz da tužitelj niti dokazima dostavljenim uz tužbu nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost.
Prema točki 4.2.2.-Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, gospodarski subjekt mora za izvršenje predmeta nabave angažirati, između ostalog, minimalno jednu osobu mag.ing. ili dipl.ing. agronomije, smjer: Hortikultura. Tužitelj je u postupku, kao dokaz da je udovoljio navedenoj točki dokumentacije dostavio presliku diplome za stručnjakinju iz koje proizlazi da je ista završila sveučilišni dodiplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu te stekla zvanje diplomirani inženjer agronomije - Vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, kao i izjavu od 16. rujna 2020. u kojoj navodi da raspolaže minimalno 1 osobom mag.ing. ili dipl.ing. agronomije, smjer: Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. U cilju utvrđivanja ove odlučne činjenice, ispunjava li tužitelj naprijed navedeni uvjet, tuženik je izvršio uvid u mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskog fakulteta, iz kojih se nije moglo nedvojbeno zaključiti da je upravo smjer Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža prethodilo smjeru Hortikultura, što je tuženik detaljno obrazložio u osporenom rješenju. Tužitelj ni u upravnom sporu nije dokazao da smjer Hortikultura zamjenjuje ili da je jednakovrijedna smjeru Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža, a u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, naručitelj je naveo da je jednakovrijednost navedenih smjerova utvrdio pregledom mrežnih stranica Agronomskog fakulteta kao i potvrdom prodekana za nastavu predmetnog fakulteta, koju međutim, kao dokaz svojih navoda u tom postupku nije dostavio.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu