UsII-359/21 od 10. siječnja 2022.

KLASA: 21/805

UsII-359/21 od 10. siječnja 2022.

Osnove za isključenje – Porezni dug – Gospodarski subjekt s poslovnim nastanom izvan RH – Podatak o OIB-u – Članak 252., 265. ZJN 2016

Tužitelj ne dovodi u sumnju utvrđenje tuženika da za podugovaratelja odabrane zajednice ponuditelja čiji poslovni nastan nije u Republici Hrvatskoj uopće nije utvrdio odlučnu činjenicu, a to je da li je tom subjektu dodijeljen OIB u Republici Hrvatskoj, kako bi mogao zaključiti da taj subjekt nema poreznog duga u Republici Hrvatskoj. Tužitelj ističe da ukoliko poslovnom subjektu nije dodijeljen OIB u Republici Hrvatskoj da tada porezna uprava ne raspolaže podacima o eventualnom poreznom dugu pa ju ne može niti izdati pri čemu upućuje na presudu ovog Suda poslovni broj: UsIl-447/20. Međutim, kada se radi o gospodarskom subjektu s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske za takvog subjekta je potrebno dokazati nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj i u državi poslovnog nastana tog gospodarskog subjekta, a sukladno odredbi članka 252. stavka 1. točke 2. i članka 265. stavka 1. točke 2. ZJN. U konkretnom slučaju radi se o poslovnom subjektu koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske pa je u toj situaciji bilo potrebno pribaviti od porezne uprave podatke o OIB-u podugovaratelja izabranog ponuditelja da bi se na taj način utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje duga u Republici Hrvatskoj. Kako tužitelj ni ne osporava da nije postupio na navedeni način, ovaj Sud smatra pravilnom ocjenu tuženika u pogledu dokazivanja traženih podataka o dugu podugovaratelja izabranog ponuditelja.
Nadalje, glede dokazivanja odsutnosti razloga za isključenje propisanih točkom 3.1. Knjige 1 dokumentacije o nabavi treba reći da nije sporno da uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda države u kojoj podugovaratelj ima poslovni nastan ne dokazuje nekažnjavanost za sva kaznena djela za koja je to potrebno dokazati. Stoga je dostavljena izjava propisana točkom 8.3. Knjige 1 dokumentacije o nabavi koja međutim ne sadrži razloge za isključenje po mjerodavnim odredbama zakona države poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno države čija je osoba državljanin sukladno članku 57. stavku 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Naime, odredbom članka 251. stavka 1. točka 2. je propisano da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čija je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 13.1. Stoga, kako tužitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda takvom izjavom nije raspolagao te nije mogao nedvojbeno utvrditi nekažnjavanost gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj to pravilno tuženik u obrazloženju osporenog rješenja navodi da je u ponovnom postupku potrebno sukladno točki 3.1. Knjige 1 dokumentacije o nabavi utvrditi postoji li na strani podugovaratelja, koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, osnova za isključenje i to na način da se prvenstveno utvrdi može li se i za ostala odgovarajuća kaznena djela obuhvaćena člankom 57. stavkom 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU pribaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili ako to nije moguće jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Ukoliko se takav dokument ne izdaje ili ako ne obuhvaća sve okolnosti tada će nekažnjavanje za odgovarajuća kaznena djela u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta utvrditi na temelju izjave pod prisegom odnosno izjave davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta sukladno odredbama dokumentacije o nabavi.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu