UsII-170/21 od 7. lipnja 2021.

KLASA: 21/134

UsII-170/21 od 7. lipnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova - Slično predmetu nabave – Teret dokaza – Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova ili njihovog rukovodećeg osoblja - Članak 268., 280., 290., 403., 301. ZJN 2016

Prema navodima iz tužbe kao sporno pitanje proizlazi ispunjavanje tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1. a) DON-a vezano uz kapacitet kotla odnosno zaključak tuženika u osporenom rješenju o odnosu na tu točku. U obrazloženju rješenja tuženik je ocjenjujući žalbene navode vezano uz tu točku, a nakon što je izvršio uvid u kompletnu dokumentaciju nabave, uključujući i dokument naručitelja „objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi“ od 19. lipnja 2020., te „popis najvažnijih izvedenih radova JSC Enerstena“ (dat od podugovaratelja Enerstena na čiju sposobnost se žalitelj u ponudi oslonio kao na podugovaratelja) naveo da naručitelj u predmetnom žalbenom postupku nije dokazao na temelju kojih je činjenica i okolnosti zaključio da žalitelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost jer naručitelj nije u dokumentaciji o nabavi naveo da ne dopušta manji kapacitet kotla, odnosno da manji kapacitet neće smatrati sličnim. Također, naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nije analizirao i ocijenio dostavljeno pojašnjenje sličnih radova u ponudi žalitelja, niti je ocijenio i obrazložio iz kojih razloga manji kapacitet kotlova u dostavljenim referencama žalitelja ne smatra sličnim predmetu nabave. Stoga je navedeni žalbeni navod ocijenjen osnovanim.
Uvidom u dokaze u spisu ovaj Sud prihvaća u cijelosti tuženikovo obrazloženje te ocjenjuje razloge tužitelja neosnovanim.

Žalitelj u žalbi navodi da je pozicija „voditelj projekta“ interni naziv gospodarskog subjekta koji nije uvijek usklađen s nazivljem stvarnih radnih zadataka, stoga tuženik ocjenjuje da u konkretnom slučaju naručitelj nije iz samog naziva „voditelj projekta“ bez dodatne provjere o vrstama poslova koje je nominirani „voditelj projekta“ obavljao, mogao zaključiti da se ne radi o inženjeru gradilišta koji vodi građenje, te slijedom toga naručitelj nije nedvojbeno utvrdio da stručnjak Slobodan Mrkonjić ne ispunjava propisane uvjete iz točke 4.3.3. DON-a. Tuženik je iscrpno obrazložio razloge zbog čega u konkretnom slučaju nije prihvatio stajalište tužitelja vezano uz navedenog stručnjaka a koje razloge prihvaća i ovaj Sud. Naime, iz izjave koja se nalazi u ponudi gospodarskog subjekta Esotech d.d. Velenje, Slovenija kojom je stavio na raspolaganje tehničkog stručnjaka Slobodana Mrkonjića u svojstvu glavnog inženjera gradilišta - diplomiranog inženjera strojarstva, proizlazi da se radi o stranoj nomenklaturi koju je naručitelj bio obvezan sukladno članku 301. ZJN 2016. razjasniti u smislu da li je istoznačna primjenjivom domaćem pravu odnosno domaćoj nomenklaturi, a što naručitelj nije učinio. Naime, i prema mišljenju ovoga Suda pravilno je tuženik utvrdio da naručitelj nije mogao odbiti ponudu vezano uz tog stručnjaka samo na temelju inozemne nomenklature i opisu poslova koji odgovaraju propisima i pravilima struke u državi u kojoj su reference (ugovori) izvršene, te je bio dužan obzirom na sve podatke spisa odlučnu činjenicu utvrditi nedvojbeno.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu