UsII-181/22 od 7. listopada 2022.

KLASA: 22/402

UsII-181/22 od 7. listopada 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički opisi proizvođača ili ovlaštenog uvoznika – Vjerodostojnost tehničkih listova – Članak 264. stavak 4. i članak 268. stavak 1. točka 13.a) ZJN 2016

Dakle, naručitelj je postupajući po uputi tuženika danoj u rješenju od 29. ožujka 2022. za proizvode za koje je tužitelj prethodno tvrdio da ih nabavlja izravno od proizvođača, a ne od distributera, osnovano zaključio da treba tražiti potvrde proizvođača jesu li dostavljeni tehnički listovi tužitelja vjerodostojni te je li potvrda narudžbe vjerodostojna i odgovara li specifikacijama iz tehničkih listova. Kako je putem elektroničke pošte zaprimljen odgovor proizvođača da narudžba nije valjana te da tehnički listovi i narudžba nisu vjerodostojni dokumenti jer ne odgovaraju dimenzijama, značajkama i cijenama njihovih proizvoda, to je i po ocjeni Suda, pravilno zaključio naručitelj, a budući tužitelj nabavlja i nudi strojeve izravno od proizvođača, a ne od distributera tih proizvoda, nakon što nije potvrđena vjerodostojnost priloženih tehničkih listova od strane proizvođača da ponudu tužitelja nije moguće prihvatiti. 13.1.
Točno je da tužitelj ponuđene strojeve može nabaviti i od ovlaštenog distributera, međutim, treba reći da se radi o proizvodima točno određenog proizvođača pa u situaciji kada se pojavi sumnja u odnosu na dokumentaciju distributera proizvoda, što je ovdje slučaj, tada je pravilno postupio naručitelj kada se obratio proizvođaču ponuđenih strojeva koji u nekoliko navrata vjerodostojnost te dostavljene dokumentacije nije potvrdio.
Nadalje, glede prigovora tužitelja da je očitovanje proizvođača o vjerodostojnosti tehničkih listova trebala potpisati ovlaštena osoba za zastupanje proizvođača treba reći da osnovano zaključuje tuženik da ta okolnost nije odlučna, budući da predmetne potvrde ne treba niti potpisivati upravljačko tijelo proizvođača, već to mogu učiniti i osobe koje su po zaposlenju na to ovlaštene.
Konačno, korespondencija između naručitelja i proizvođača odvijala se preko e-pošte proizvođača, valjanost kojih adresa tužitelj u žalbenom postupku nije osporio. Osim toga tužitelj je ranije dostavio potvrdu narudžbe sastavljenu od iste osobe za koju sada tvrdi da nije ovlaštena osoba. Stoga, kako je naručitelj u više navrata proizvođaču strojeva na više službenih e-mail adresa poslao upit o vjerodostojnosti tužiteljeve dokumentacije i kako je zaprimio odgovor proizvođača sastavljen na službenom dokumentu s pečatom i potpisom da tehnički listovi i narudžba koje je priložio tužitelj nisu valjani i vjerodostojni, a tužitelj u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja nije dostavio dokaze o vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije koje dokaze je imao mogućnost dostaviti, to osnovano zaključuje tuženik da je naručitelj pravilno otklonio kontradiktornosti na koje mu je ukazano rješenjem tuženika od 29. ožujka 2022., zbog čega ponuda tužitelja nije mogla biti prihvaćena.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu