UsII-108/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21/20

UsII-108/21 od 29. travnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Formalni nedostaci potvrde – Sumnja u istinitost podataka  - Sadržaj potvrde druge ugovorne strane – Pravila dokazivanja  -  Članak 264., 268., 280., 290., 403. ZJN 2016

Tuženik iscrpno navodi razloge u svezi ocjene traženog uvjeta, tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1.b Knjige DON-a, u odnosu na podugovaratelja Waste Tech GmbH, odnosno u svezi navedenih ugovora „radovi na izgradnji MBO postrojenja s aerobnom biološkom obradom (s prisilnom aeracijom) miješanog komunalnog otpada 675 tisuća tona godišnje“, u kojem se kao druga ugovorna strana ugovora navodi društvo Zibo Green Energy New Co. Ltd (Wang Rupei), ocjenjujući da su u odnosu na spornu referencu utvrđeni višestruki nedostaci. Zbog toga je dovedena u pitanje tehnička i stručna sposobnost tužitelja, odnosno ocijenjen je spornim opis izvršenih ugovora (koji je izmijenjen pojašnjenjem tijekom pregleda i ocjene ponuda). Također je utvrđen spornim ulazni kapacitet u liniji za mehaničku obradu te u liniji za biološku obradu. Dalje su utvrđeni i formalni nedostaci potvrde u odnosu na podatke koje sadrži u svezi navoda o provedenim testovima po dovršetku. Također je u sumnju dovedena i istinitost podataka u svezi činjenica je li društvo Waste Tech GmbH moglo sudjelovati u postupku izgradnje navedenog postrojenja u razdoblju od 2. siječnja 2017. do 30. prosinca 2017.

U odnosu na propisani sadržaj potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova, tuženik navodi i obrazlaže što sve u smislu traženih uvjeta iz DON-a, potvrda mora sadržavati, a da u konkretnom slučaju dostavljena potvrda ne sadrži navod o provedenim testovima po dovršetku, odnosno da nije razvidno niti odnosi li se datum u potvrdi na preuzimanje nakon provedenih testiranja, a što dalje dovodi do zaključka da priložena potvrda sadrži formalni nedostatak. Zbog toga nije prihvaćena valjanom i izrađenom u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DON-a. Također, tuženik dodaje da tužitelj tijekom žalbenog postupka nije dokazao protivno žalbenim navodima žalitelja, odnosno da je navedena potvrda valjana, a niti da je podugovaratelj Waste Tech GmbH, u relevantnom razdoblju postojao kao društvo, odnosno da je osnovan prije 18. prosinca 2017. i da je upravo to društvo izvelo radove iz sporne reference. S time u vezi valja reći da tužitelj niti uz tužbu ne dostavlja izvadak iz sudskog registra iz kojeg bi bilo razvidno da je navedeno trgovačko društvo osnovano prije početka izvršenja radova iz sporne reference.

U odnosu na traženi uvjet tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1.c DON-a, odnosno referencu koja se odnosi na „Izvedbu brtvljenja 3. etaže odlagališnog polja neopasnog otpada Rcero Celje“ (pripremni radovi, zemljani radovi, brtvljenje, uređenje servisne ceste, kanalizacija), tuženik je ocijenio da je žalitelj u tijeku žalbenog postupka doveo u sumnju traženo iskustvo tužitelja, odnosno dostavio je izjavu Klementine Hrast, dipl. ing. rud. i geotehnologije, koja je u vrijeme izvođenja navedenih radova, obavljala funkciju odgovornog voditelja projekta. Iz njezine izjave zaključno proizlazi da nadogradnja brtvenih slojeva na 3. etaži postojećeg odlagališta ne predstavlja izgradnju odlagališne plohe jer je ista bila (osim brtvljenja 3. i 4. etaže) izgrađena već na temelju ugovora iz 2006. Zbog toga je tuženik zaključio da tužitelj ne udovoljava propisanom uvjetu tehničke i stručne sposobnosti u tom dijelu.

Također je tuženik u odnosu na dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 4.3.1.d DON-a, pravilno ocijenio da potvrda druge ugovorne strane (naručitelj) Hotel Alan d.d. ne sadrži sve podatke propisane u DON-u, jer se u potvrdi kao datum izvršenja navodi samo 2013., a ne i drugi podaci na način kako se to traži u odredbama DON a. Pri tomu tuženik nije prihvatio drugačiju argumentaciju naručitelja, odnosno da navođenje datuma ima za cilj utvrditi jesu li radovi izvršeni u vremenu propisanom u DON-u, jer protivno tome proizlazi iz sadržaja mjerodavnih odredbi DON-a. Dakle, a kako je upravo u DON-u sam naručitelj kao bitan sadržaj ponude druge ugovorne strane odredio datum izdavanja uporabne dozvole ili drugog akta za uporabu građevine, potvrde o preuzimanju ili drugog dokumenta koji se izdaje nakon završenog projektiranja, odnosno građenja i provedenih testova po dovršetku, a da priložena potvrda nema tražene podatke, jer ne sadrži podatak koji se odnosi na navod o provedenim testovima po dovršetku, tuženik je zaključio da niti u navedenom dijelu tužitelj nije dokazao ispunjenje traženog uvjeta.

Ovaj Sud tužbene prigovore nije ocijenio osnovanim, osobito jer tužitelj ničim u tužbi ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenja tuženika, odnosno pravilnost njegovih zaključaka, a niti u prilog svojih tvrdnji kojima upire na nezakonitost tuženikovog rješenja, dostavlja dokaze kojima bi potkrijepio njihovu istinitosti pravilnost. Stoga, tužitelj tužbenim navodima ne dokazuje da je postupanje naručitelja u konkretnom slučaju bilo u skladu s ovdje primijenjenim mjerodavnim pravom.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu