Članci 263. i 293. ZJN 2016

Nabava male vrijednosti – Ažurirani popratni dokumenti – Provjera nepostojanja razloga za isključenje – Dokazi u žalbenom postupku -  Članak 252., 262., 263. ZJN 2016
Tehničke specifikacije –Ponovljeni postupak pregleda i ocjene -  Primjena članka 293. ZJN 2016
Izjava o prihvaćanju zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi –Primjena čl. 293. ZJN 2016

Tehničke specifikacije – Primjena čl. 293. ZJN 2016
 
Članak 263. stavak 2. ZJN 2016- Upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata- Tehničke specifikacije- Otklanjanje nejasnoća dostavljanjem izjave proizvođača- Nejasnoće vezane za brojčanu vrijednost i mjernu jedinicu
Članak 293. ZJN 2016- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Troškovnik- Naziv proizvoda- Web stranice proizvođača
​Tehnička i stručna sposobnost- Tehnički i ključni stručnjaci- Jedan stručnjak na više pozicija- Nejasna dokumentacija- Upotpunjavanje- Uvođenje novih stručnjaka- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Uvjerenje (certifikat) o ispitivanju strojeva s povećanom opasnošću sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša- Trenutak postojanja sposobnosti- Ažurirani popratni dokumenti- Članak 263. ZJN 2016
ENP- Specifično iskustvo stručnjaka- Provjera referenci- Pregovaranje- Članak 293. i 285. ZJN 2016
Članak 293. ZJN 2016- Potvrda o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojim se prevoze djeca- Ponovljeni pregled i ocjena- Postupanje po odluci DKOM-a- Članak 425. ZJN 2016


Članak 293. ZJN 2016- Tehnička i stručna sposobnost- Potvrda o ispunjavanju uvjeta za autobuse- Trenutak postojanja sposobnosti- Ažurirani popratni dokumenti- Članak 263. i  290. ZJN 2016
Članak 293. ZJN 2016- Načelo jednakog tretmana
Jamstvo za ozbiljnost ponude –Nedostavljanje u roku -  Članak 293. ZJN 2016
Rok za dostavu pojašnjenja APD – Instruktivan u odnosu na naručitelja – Nejednak tretman – Članak 263. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Neprimjena članka 293. ZJN 2016
Neuredna ponuda - Neprimjena članka 293. ZJN 2016 – Članak 32. ZoK
Ažurirani popratni dokumenti – Ispitna izvješća (toneri) – Članak 263. ZJN 2016
Višestruka primjena članka 263. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Nejednak tretman – Pojašnjenje – Članak 425., 293. ZJN 2016
Iskustvo stručnjaka – Pojašnjenje ponude – Nejednak tretman – Neprimjena članka 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Članak 263. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka – Članak 293. ZJN 2016
Pojašnjenje ponude – Nije otklonjen nedostatak ponude  – Dokazi na stranom jeziku - Dokaz dostavljen izvan roka – Članak 293. ZJN 2016
 
 
Nepotpun troškovnik –Neotklonjiv nedostatak – Postupak javne nabave je strog formalan postupak
ESPD obrazac – Upotpunjavanje (nije dostavljen u ponudi) – Članak 293. ZJN 2016
Ponudbeni list – Jamstvo za ozbiljnost ponude – Pojašnjenje/upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda – Načelo jednakog tretmana – Pojašnjenje ponude – Članak 290., 293., 4. ZJN 2016
 
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda - Institut upotpunjavanja – Načelo jednakog tretmana – Članak 293., 4. ZJN 2016
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Tehnička i stručna sposobnost – Izvješće o testiranju  - Ažurirani popratni dokumenti – Trenutak dokazivanja sposobnosti - Nadopuna ažuriranih popratnih dokumenata – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda - Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima - Izmjena ponude - Samoinicijativno ispravljanje - Članak 280., 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Faza dostave ažuriranih popratnih dokumenata– Zamjena stručnjaka – Vlastiti resurs - Izmjena ponude – Članak 263., 275., 280. ZJN 2016
 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Objašnjenje APD-a – Članak 252., 263., 301. ZJN 2016
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene  - Tehnička i stručna sposobnost – Izvještaji o tipskim ispitivanjima – Dopuna ažuriranih popratnih dokumenata  -  Pregovaranje  - Izmjena ponude  - Članak 263., 268., 280. ZJN 2016
 
Troškovnik – Računska pogreška? – Upotpunjavanje – Članak 280., 290., 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Stručnjaci – Upotpunjavanje - Zamjena stručnjaka – Članak 280., 293. ZJN 2016
Izmjena dokumentacije – Novčani polog – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
Troškovnik – Neotklonjiv nedostatak troškovnika – (Ne) Primjena instituta iz članka 293. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Pojašnjenje  - Izmjena referenci- Članak 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Ispitni izvještaji – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
Troškovnik – Predmet nabave – Pojašnjenje – Izmjena ponude – Članak 293. ZJN 2016
Ažurirani popratni dokumenti – Upotpunjavanje – Nejednak tretman – Članak 263. ZJN 2016
Bankarska garancija – Rok valjanosti – Upotpunjavanje  - Članak 293. ZJN 2016
Obična zadužnica –Bjanko zadužnica – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
Bankarska garancija (preslika) – Upotpunjavanje – Članak 293., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Izmjena referenci -  Razjašnjenje/upotpunjavanje – Izmjena ponude - Članak 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
Pojašnjenje – Pregovaranje – Višekratno pozivanje na dopunu/objašnjenje – Članak 293., 263. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Izjava proizvođača – Ponovljeni postupak  (nakon presude) – Pojašnjenje – Pregovaranje – Članak 293. ZJN 2016
Obvezne osnove za isključenje – Nekažnjavanje – Dohvat – Ažurirani popratni dokumenti – Članak 251., 263. ZJN 2016
Upotpunjavanje  i pojašnjenje ponude – Izmjena ponude – Pregovaranje  - Članak 293. ZJN 2016
Troškovnik – Izmjena ponude – Članak 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Oslanjanje – Udio u izvršavanju predmeta nabave  - Članak 293. ZJN 2016
Upotpunjavanje – Pregovaranje – Članak 293. ZJN 2016
Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – Članak 263. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Zamjena referenci - Izmjena ponude - Članak 293. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 293. ZN 2016
Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Porezni dug - Članci 252., 263., 265. ZJN 2016
Specifično iskustvo stručnjaka – Isti ili slični poslovi – Članci 290. i 293. ZJN 2016
Tehnička dokumentacija – Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Članci 290., 295. i 263. ZJN 2016
Troškovnik – Ponuđeni proizvod ne odgovara zahtjevima iz DON-a – Neotklonjiv nedostatak ponude – Izmjena ponude - Članak 293. ZJN 2016
Višekratno traženje pojašnjenja – Primjena članka 263. stavka 2. ZJN 2016
Pregovaranje u vezi s kriterijma za odabir ponude – Članak 263. ZJN 2016
 
Izmjena ponude  - Granice postupanja naručitelja u primjeni članka 293. ZJN 2016 - Uvođenje novog stručnjaka u ponudu - Načelo jednakog tretmana  - Članak 293. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016
Izjava o nekažnjavanju – Primjena upotpunjavanja – Članak 251. stavak 1. točka 2. – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016
Nadopuna ažuriranog popratnog dokumenta – Višekratno pozivanje naručitelja na nadopunu – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016


 
Višekratno traženje pojašnjenja/nadopune - Članak 263. stavci 2. i 3. ZJN 2016

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Evidencijski broj nabave – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude - Druga vrsta jamstva za ozbiljnost ponude - Upotpunjavanje  - Članak 293. ZJN 2016
Obvezne osnove za isključenje - Izjava o nekažnjavanju  - Nadopuna ili objašnjenje - Članak 263. ZJN 2016


 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Upotpunjavanje

 
Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
Ponovni pregled i ocjena ponuda – Pregovaranje – Postupanje sukladno izreci odluke DKOM-a - Članak 425. stavak 6. ZJN 2016
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti – ESPD – Upotpunjavanje
 
Upotpunjavanje - Članak 293. ZJN 2016
 
Rok valjanosti ponude - Tehničke specifikacije - Članak 293. ZJN 2016
 
Javna nabava male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Starost dokumenata-Osnove za isključenje
 
 

Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana

Troškovnik - Upotpunjavanje - Izmjena ponude - Pregovaranje

Upotpunjavanje ponude bez poziva naručitelja
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćenje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi - Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave
 
Postupak male vrijednosti - Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Tehničke specifikacije